Įeiti
Publikuoti: 2019-06-26. Atnaujinta: 2019-07-01

Zita Daunaravičienė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Registruoja gautus ir siunčiamus dokumentus Tarybos dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ (toliau – DVS), susieja elektroninius dokumentus ar skaitmenines jų kopijas su jų registracijos kortelėmis, gautais dokumentais, kontroliuojamais pavedimais, kad būtų užtikrinta efektyvi Tarybos veikla.
• Administruoja DVS, telefonu, žodžiu, tiesiogiai konsultuoja Tarybos darbuotojus dėl iškilusių problemų, ieško sprendimų persijungęs prie atitinkamo darbuotojo paskyros ir t. t..
• Atlieka DVS veiksmų auditą, rengia ataskaitas, registruoja DVS problemas
• Rengia ir teikia informaciją apie išsiųstus ir gautus dokumentus, siekiant Tarybos vidaus administravimo efektyvumo.
• Užtikrina Tarybos siunčiamų dokumentų siuntų formavimą, jų pristatymą adresatams ar dokumentų išsiuntimą paštu, per kurjerines tarnybas, telegrama, faksu, elektroniniu paštu, išsiuntimo rejestrų pildymą, siekiant, kad interesantai būtų informuoti laiku.
• Tikrina ir atnaujina per informacinę sistemą „E.sąskaita“ pateiktus duomenis.
• Tikrina siunčiamų dokumentų nuorašų atitiktį originalams ir teisės aktų nustatyta tvarka juos tvirtina, kad būtų užtikrintas oficialus Tarybos bendravimas.
• Priima Tarybos gautas dokumentų siuntas iš pašto ryšių skyriaus, kurjerių, faksu gautus dokumentus, juos nuskaito (skenuoja) ir registruoja Tarybos informacinėje sistemoje, siekiant operatyvios ir sistemingos Tarybos veiklos.
• Teikia informaciją interesantams Tarybos veiklos klausimais, prireikus nukreipia atitinkamos srities specialistams, siekiant užtikrinti efektyvų interesantų aptarnavimą, kad būtų užtikrintas kokybiškas asmenų aptarnavimas.
• Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl savo veiklos, informacinės sistemos tobulinimo, naujų technologijų taikymo, priemonių įsigijimo, kad būtų pasiekti Skyriaus tikslai ir uždaviniai.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai. 

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
• Turėti darbo patirties asmenų aptarnavimo ir (ar) dokumentų valdymo srityse.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, asmenų aptarnavimo tvarką.
• Išmanyti dokumentų valdymą, asmenų aptarnavimą, tarnybinio etiketo reikalavimus ir gebėti juos taikyti praktiškai.
• Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
• Gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti darbui reikalingą informaciją, mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą.