Įeiti
Publikuoti: 2021-08-06. Atnaujinta: 2021-08-06

Vytenis Karsokas


Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 • Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia Tarybos metinius viešųjų pirkimų planus, jų pakeitimus;
 • skelbia Viešųjų pirkimų suvestines;
 • teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai Tarybos viešųjų pirkimų skelbimus, viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas ir kitas ataskaitas;
 • rengia viešųjų pirkimų dokumentus (konkurso sąlygas);
 • rengia viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolus;
 • rengia Tarybos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
 • atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;
 • rengia Tarybos tvarkos aprašus, taisykles ir kitus dokumentus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;
 • vykdo pirkimo procedūras kaip pirkimų organizatorius;
 • teikia konsultacijas Tarybos darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis viešųjų pirkimų vykdymo ir politikos klausimais;
 • skelbia viešųjų pirkimų informaciją Tarybos interneto svetainėje;
 • dalyvauja Tarybos sudaromų viešųjų pirkimų ir kitų komisijų veikloje;
 • kartu su Teisės departamento specialistais nagrinėja gautas tiekėjų pretenzijas, ieškinius ir / ar kitus procesinius dokumentus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;
 • administruoja Viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir Centrinės perkančiosios organizacijos sistemą;
 • rengia viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimų susitarimus;
 • koordinuoja viešųjų pirkimų komisijos narių ir pirkimų organizatorių viešųjų ir privačių interesų deklaracijų pateikimą prieš pradedant vykdyti viešųjų pirkimų procedūras;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.