Įeiti
Publikuoti: 2022-09-07. Atnaujinta: 2022-09-07

Virginija Ščiukauskaitė-Malinauskienė


​Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

 • ​tvarko pajamų, gaunamų iš Tarybos reguliuojamų ūkio subjektų ir už energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimą, finansinę apskaitą;
 • registruoja apskaitoje banko operacijas;
 • rengia mokėjimo paraiškas Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS), pagal mokėjimo paraišką įrodančius apmokėjimo dokumentus registruoja apskaitoje išlaidas;
 • skaičiuoja asignavimų poreikių prognozes;
 • tvarko atskaitingų asmenų apskaitą (komandiruočių išlaidos, atsiskaitymai pagal avansines apyskaitas);
 • užtikrina, kad ūkinės operacijos būtų užregistruotos teisingai, vykdo jų einamąją finansų kontrolę;
 • teikia apskaitos duomenis Skyriaus vedėjui tam, kad būtų užtikrintas teisingas atskaitomybės sudarymas;
 • prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


 Darbuotoja turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • ​turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos, arba verslo administravimo krypties, arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų apskaitos srityje;
 • išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus finansinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai;
 • būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;
 • gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis apskaitos programomis ,,St​ekas-apskaita“ ir „Stekas-alga“, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), kitomis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais.