Įeiti
Publikuoti: 2023-08-01. Atnaujinta: 2023-08-01

Virgilijus Budrevičius


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • analizuoja, sistemina ir apibendrina informaciją apie elektros energetikos sektoriaus įmonių rodiklius (elektros energijos perdavimo, skirstymo operatorių veiklos rodiklius) ir rengia susijusias ataskaitas, kurias pateikia Skyriaus vedėjui ir (ar) Tarybos vadovybei;
 • analizuoja elektros energetikos įmonių vykdomų investicijų duomenis, juos sistemina ir pateikia apibendrintą informaciją Skyriaus vedėjui;
 • teikia pasiūlymus dėl analizuojamų duomenų ir informacijos, kurie skelbiami viešai Tarybos tinklapyje, atvaizdavimo bei vizualizavimo, taip pat teikia siūlymus dėl šios informacijos apdorojimo procesų optimizavimo;
 • bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros energetikos įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis elektros rinkos plėtros klausimais;
 • dalyvauja tarptautinių organizacijų darbo grupių veikloje – Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) ir Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) priskirtų specialistų darbo grupių veikloje;
 • dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai;
 • dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla;
 • skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį matematikos ar informatikos, ar inžinerijos, ar fizinių mokslų studijų krypčių grupių, ar ekonomikos, ar vadybos, verslo, ar finansų krypčių išsilavinimą;
 • turėti analitinius gebėjimus;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis), privalumas – mokėjimas naudotis analitikos įrankiu Power BI.