Įeiti
Publikuoti: 2019-06-28. Atnaujinta: 2020-09-23

Vilniaus teritorinis skyrius


Vilniaus teritorinio skyriaus veiklos teritorija apima: Vilniaus, Naujosios Vilnios, Šalčininkų, Širvintų, Elektrėnų, Trakų, Utenos, Anykščių, Dusetų, Ignalinos, Kavarsko, Molėtų, Pabradės, Švenčionėlių, Švenčionių, Troškūnų, Ukmergės, Visagino, Zarasų miestus, miestelius ir rajonus.

 • Skyrius rengia išvadas dėl energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklai atestatų išdavimo, kontroliuoja, ar laikomasi šiuose atestatuose nustatytos veiklos vykdymo sąlygų bei teisės aktų nustatytų reikalavimų.

 • Kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą.

 • Energetikos ministro nustatyta tvarka kontroliuoja energetikos įrenginių įrengimą.

 • Kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktuose nustatytų energijos kokybės reikalavimų.

 • Dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe.

 • Konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Skyriaus kompetencijos klausimais.

 • Ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.

 • Pagal kompetenciją nagrinėja ginčus energetikos sektoriaus klausimais.

 • Tiria energetikos objektų, energetikos įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, buityje, susijusius su energijos vartojimu.

 • Kontroliuoja valstybės ir rezervines energijos išteklių atsargas bei jų tvarkymą.

 • Atlieka elektros energijos gamybos leidimus turinčių asmenų, kurių elektros įrenginiai prijungti prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų ir kurie savo vidiniuose tinkluose naudoja ir (ar) eksploatuoja elektros energijos gamybos įrenginius, energetikos įrenginius ir savo ūkiniams poreikiams suvartotos elektros energijos kiekio kontrolę.

 • Kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis.

 • Dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su valstybine energetikos kontrole.

 • Tikrina naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus.

 • Tikrina energetikos statinių ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio energetinių įrenginių tinkamumą naudoti.

 • Tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms ir (ar) vartotojams teikiamą informaciją, vertina jos patikimumą, nepažeisdamas komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi laikomos informacijos apsaugos reikalavimų.

 • Kontroliuoja elektrinių, elektros energijos gamybai naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, kuro balansą.

 • Atlieka periodinius daugiabučių namų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų patikrinimus dėl jų atitikties privalomiesiems reikalavimams bei tvarko su šiais tikrinimais susijusią informaciją ir dokumentaciją dokumentų valdymo sistemoje.

 • Vertina ir rengia išvadą dėl galimai perteklinių techninių sąlygų panaikinimo, kai nepriklausomas šilumos gamintojas nesutinka su prijungimo techninėmis sąlygomis ir kai elektros energijos gamintojas nesutinka su operatoriaus išankstinėmis prijungimo sąlygomis.

 • Atlieka atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūros funkcijas; organizuoja ir atlieka montuotojų sumontuotų atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės patikrą.

 • Kaupia, sistemina ir įvertina informaciją apie šildymo ir oro kondicionavimo sistemų, energinio efektyvumo tikrinimą bei alternatyvių priemonių taikymą.

 • Dalyvauja rengiant Skyriaus energetikos objektų ir įrenginių patikrinimo planą.

 • Kontroliuoja pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais ir (ar) pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW energinio efektyvumo tikrinimo procesą bei tvarko su šios funkcijos vykdymu susijusią duomenų bazę.