Įeiti
Publikuoti: 2022-04-04. Atnaujinta: 2022-04-04

Vilmantas Česonis


​Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:


 • ​Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 • Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 • Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 • Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 • Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

 • Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

 • Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

 • Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 • Dalyvauja kuriant, diegiant ir tobulinat informacines sistemas skirtas Departamentui priskirtų uždavinių ir  funkcijų efektyviam įgyvendinimui.

 • Koordinuoja Departamento veiklą vykdant administracinių nusižengimų tyrimo funkciją. Organizuoja Departamento skyrių administracinių nusižengimų tyrimų eigos stebėseną bei periodinį vertinimą.

 • Teikia siūlymus Departamento padalinių atliekamiems energetikos objektų ir įrenginių avarijų, sutrikimų ar kitų įvykių tyrimams, pagal poreikį dalyvauja komisijose vykdant energetikos objektų ir įrenginių avarijų, sutrikimų ar kitų įvykių tyrimus. Organizuoja energetikos objektų ir įrenginių avarijų, sutrikimų ar kitų įvykių tyrimų eigos stebėseną.

 • Koordinuoja Departamento skyrių darbuotojų mokymų poreikio nustatymą, mokymo planų sudarymą ir įgyvendinimą.

 • Dalyvauja rengiant Departamento metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires.

 • Bendradarbiauja su kitų institucijų, reguliuojamų įmonių, vartotojų atstovais,  visuomeninėmis organizacijomis, aiškinant ir tobulinant teisės aktų įgyvendinimą. Pagal Departamento kompetenciją teikia pasiūlymus Tarybai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.Valstybės tarnautojas atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus: 


 • ​Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – elektros inžinerija (arba);
 • studijų kryptis – energijos inžinerija (arba);
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – elektros energetikos srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – 2 metai;
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – šilumos energetikos srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
 • Transporto priemonių pažymėjimai:
 • turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).