Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2020.03.09

Vilma Adamavičiūtė


2020 m. einamosios užduotys:

1. Koordinuoti Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų pakeitimo projekto parengimą.
2. Koordinuoti Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų įrenginių kontrolės tvarkos aprašo pakeitimo projekto parengimą.
3. Koordinuoti Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto parengimą.
4. Koordinuoti Pasirengimo verstis prekybos naftos produktais vertinimo taisyklių projekto parengimą.
5. Kuruoti administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo gairių parengimą ir organizuoti mokymus kitų padalinių darbuotojams.
6. Užtikrinti VERT interesų atstovavimą teisminiuose ginčuose su reguliuojamomis įmonėmis dėl VERT nustatytų kainų, atliktų patikrinimo rezultatų, paskirtų sankcijų ir kitais klausimais.


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Organizuoja ir koordinuoja Departamento darbą, paskirsto užduotis Departamento vedėjams bei sprendžia klausimus, susijusius su Departamento veikla, siekiant užtikrinti efektyvų Departamento nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
• Pagal Departamento kompetenciją organizuoja ir koordinuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka teisės aktų ir juridinės technikos reikalavimams, siekiant užtikrinti teisės aktų projektų kokybę.
• Teikia metodinę ir praktinę pagalbą teisės aktų rengimo ir juridinės technikos klausimais, teisinio pobūdžio išvadas ir (ar) konsultacijas teismų sprendimų vykdymo, Tarybos veiklos ir kitais teisės taikymo klausimais Tarybos pirmininkui, Tarybos nariams bei Tarybos darbuotojams.
• Pagal Departamento kompetenciją kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su Tarybai spręsti priskirtų klausimų vykdymą, pavedimų, paklausimų nagrinėjimą ir juose iškeltų problemų sprendimą, atsakymų rengimą.
• Organizuoja Departamento struktūrinių padalinių darbuotojų atstovavimą teismuose, ikiteisminio nagrinėjimo bei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir (ar) įstaigose, taip pat pagal pavedimą ar įgaliojimą atstovauja Tarybai nurodytose institucijose ir (ar) įstaigose.
• Pagal Departamento kompetenciją rengia Tarybos teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja kitų teisės aktų, pakeitimus, siekiant užtikrinti Tarybos veiklos energetikos sektoriuje reguliavimo teisinį pagrįstumą.
• Rengia Departamento metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą ir pateikia Tarybos pirmininkui tvirtinti, siekiant užtikrinti Tarybai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
• Derina Departamento struktūrinių padalinių parengtas pažymas Tarybos posėdžiams, esant poreikiui pristato Departamento struktūrinių padalinių išvadas bei nutarimų projektus, užtikrinant tinkamą Departamento funkcijų vykdymą.
• Dalyvauja Tarybos posėdžiuose, pasitarimuose, taip pat Departamento kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti vykstančiuose interesantų priėmimuose, kad prireikus būtų teikiamos teisinės konsultacijos.
• Kontroliuoja atsakymų į kitų institucijų paklausimus ir raštus Departamento veiklos klausimais rengimą, siekiant užtikrinti Departamento funkcijų vykdymą ir suteikti informaciją pagal Departamento kompetenciją.
• Prireikus koordinuoja dokumentų pirkimams, atsižvelgiant į Departamento struktūriniams padaliniams priskirtas funkcijas, rengimą.
• Prireikus dalyvauja Tarybos pirmininko įsakymu sudarytų komisijų darbe, kad pagal Departamento kompetenciją būtų suteikta informacija teisiniais Tarybos veiklos klausimais.
• Koreguoja Departamento nuostatus, rengia Departamento struktūrinių padalinių darbuotojų pareigybių aprašymus, kad būtų tinkamai apibrėžiamos darbuotojų funkcijos.
• Organizuoja informacijos ir dokumentacijos Departamente tvarkymą, siekiant užtikrinti tinkamą Departamento funkcijų vykdymą.
• Dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose reguliavimo klausimais, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
• Bendradarbiauja su kitų institucijų, reguliuojamų įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis ir (ar) visuomeninėmis organizacijomis, aiškinant ir tobulinant Tarybos veiklos energetikos sektoriuje reguliavimo teisinį pagrįstumą.
• Kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją Departamento veiklos klausimais žiniasklaidoje, internete, teisinėje literatūroje ir kt., prireikus informuoja Tarybą, siekiant užtikrinti Tarybos informuotumą.
• Pagal Departamento kompetenciją vykdo funkcijas, susijusias su reguliuojamų sektorių veiklą reglamentuojančių ES teisės aktų įgyvendinimu, siekiant įgyvendinti ES teisės aktų nuostatas.
• Skiria Departamento skyrių darbuotojams vykdyti kitus su Tarybos ar Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, vykdo kitas funkcijas Departamento kompetencijos klausimais, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.


Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinis laipsnis ar vienpakopis aukštasis universitetinis išsilavinimas).
• Turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį energetikos srityje.
• Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.
• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.
• Mokėti taikyti praktikoje administracinės, civilinės, darbo, procesinių ir kitų teisės šakų normas.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.