Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2018.04.03

Vilma Adamavičiūtė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

Organizuoja ir koordinuoja Departamento darbą, paskirsto užduotis Departamento vedėjams bei sprendžia klausimus, susijusius su Departamento veikla, siekiant užtikrinti efektyvų Departamento nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
Pagal Departamento kompetenciją organizuoja ir koordinuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka teisės aktų ir juridinės technikos reikalavimams, siekiant užtikrinti teisės aktų projektų kokybę.
Teikia metodinę ir praktinę pagalbą teisės aktų rengimo ir juridinės technikos klausimais, teisinio pobūdžio išvadas ir (ar) konsultacijas teismų sprendimų vykdymo, Komisijos veiklos ir kitais teisės taikymo klausimais Komisijos pirmininkui, Komisijos nariams bei Komisijos darbuotojams.
Pagal Departamento kompetenciją kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su Komisijai spręsti priskirtų klausimų vykdymą, pavedimų, paklausimų nagrinėjimą ir juose iškeltų problemų sprendimą, atsakymų rengimą.
Organizuoja Departamento struktūrinių padalinių darbuotojų atstovavimą teismuose, ikiteisminio nagrinėjimo bei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir (ar) įstaigose, taip pat pagal pavedimą ar įgaliojimą atstovauja Komisijai nurodytose institucijose ir (ar) įstaigose.
Pagal Departamento kompetenciją rengia Komisijos teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja kitų teisės aktų, pakeitimus, siekiant užtikrinti Komisijos veiklos energetikos sektoriuje reguliavimo teisinį pagrįstumą.
Rengia Departamento metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą ir pateikia Komisijos pirmininkui tvirtinti, siekiant užtikrinti Komisijai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
Derina Departamento struktūrinių padalinių parengtas pažymas Komisijos posėdžiams, esant poreikiui pristato Departamento struktūrinių padalinių išvadas bei nutarimų projektus, užtikrinant tinkamą Departamento funkcijų vykdymą.
Dalyvauja Komisijos posėdžiuose, pasitarimuose, taip pat Departamento kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti vykstančiuose interesantų priėmimuose, kad prireikus būtų teikiamos teisinės konsultacijos.
Kontroliuoja atsakymų į kitų institucijų paklausimus ir raštus Departamento veiklos klausimais rengimą, siekiant užtikrinti Departamento funkcijų vykdymą ir suteikti informaciją pagal Departamento kompetenciją.
Prireikus koordinuoja dokumentų pirkimams, atsižvelgiant į Departamento struktūriniams padaliniams priskirtas funkcijas, rengimą.
Prireikus dalyvauja Komisijos pirmininko įsakymu sudarytų komisijų darbe, kad pagal Departamento kompetenciją būtų suteikta informacija teisiniais Komisijos veiklos klausimais.
Koreguoja Departamento nuostatus, rengia Departamento struktūrinių padalinių darbuotojų pareigybių aprašymus, kad būtų tinkamai apibrėžiamos darbuotojų funkcijos.
Organizuoja informacijos ir dokumentacijos Departamente tvarkymą, siekiant užtikrinti tinkamą Departamento funkcijų vykdymą.
Dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose reguliavimo klausimais, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
Bendradarbiauja su kitų institucijų, reguliuojamų įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis ir (ar) visuomeninėmis organizacijomis, aiškinant ir tobulinant Komisijos veiklos energetikos sektoriuje reguliavimo teisinį pagrįstumą.
Kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją Departamento veiklos klausimais žiniasklaidoje, internete, teisinėje literatūroje ir kt., prireikus informuoja Komisiją, siekiant užtikrinti Komisijos informuotumą.
Pagal Departamento kompetenciją vykdo funkcijas, susijusias su reguliuojamų sektorių veiklą reglamentuojančių ES teisės aktų įgyvendinimu, siekiant įgyvendinti ES teisės aktų nuostatas.
Skiria Departamento skyrių darbuotojams vykdyti kitus su Komisijos ar Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, vykdo kitas funkcijas Departamento kompetencijos klausimais, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinis laipsnis ar vienpakopis aukštasis universitetinis išsilavinimas).
Turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį energetikos srityje.
Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.
Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.
Mokėti taikyti praktikoje administracinės, civilinės, darbo, procesinių ir kitų teisės šakų normas.
Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.