Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2020.09.11

Vilma Adamavičiūtė


2020 m. einamosios užduotys:

1. Koordinuoti Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų pakeitimo projekto parengimą.

2. Koordinuoti Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų įrenginių kontrolės tvarkos aprašo pakeitimo projekto parengimą.

3. Koordinuoti Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto parengimą.

4. Koordinuoti Pasirengimo verstis prekybos naftos produktais vertinimo taisyklių projekto parengimą.

5. Kuruoti administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo gairių parengimą ir organizuoti mokymus kitų padalinių darbuotojams.

6. Užtikrinti VERT interesų atstovavimą teisminiuose ginčuose su reguliuojamomis įmonėmis dėl VERT nustatytų kainų, atliktų patikrinimo rezultatų, paskirtų sankcijų ir kitais klausimais.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Organizuoja atstovavimą teismuose, ikiteisminio nagrinėjimo institucijose.
 • Rengia teisės aktų projektus.
 • Kontroliuoja struktūrinio padalinio atsakymų parengimą.
 • Derina struktūrinio padalinio parengtas pažymas.
 • Bendradarbiauja su kitų institucijų, reguliuojamų įmonių, vartotojų atstovais.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Studijų kryptis – teisė.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
 • Darbo patirtis – energetikos srityje.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai. 
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų.
 • Kalbos mokėjimo lygis – B2.