Įeiti
Publikuoti: 2014-01-30. Atnaujinta: 2022-02-10

Vilma Adamavičiūtė


2022 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Koordinuoti teisinio reguliavimo poveikio vertinimo ir administracinės naštos vertinimo rekomendacijų parengimą.

2 užduotis: Koordinuoti pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto parengimą.

3 užduotis: Organizuoti siūlymų ir rekomendacijų dėl administracinių nusižengimų nagrinėjimo procedūrų tobulinimo parengimą.

4 užduotis: Užtikrinti VERT interesų atstovavimą teisminiuose ginčuose su reguliuojamomis įmonėmis dėl VERT nustatytų kainų, atliktų pati​krinimo rezultatų, paskirtų sankcijų ir kitais klausimais.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Organizuoja atstovavimą teismuose, ikiteisminio nagrinėjimo institucijose.
 • Rengia teisės aktų projektus.
 • Kontroliuoja struktūrinio padalinio atsakymų parengimą.
 • Derina struktūrinio padalinio parengtas pažymas.
 • Bendradarbiauja su kitų institucijų, reguliuojamų įmonių, vartotojų atstovais.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Studijų kryptis – teisė.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
 • Darbo patirtis – energetikos srityje.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai. 
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų.
 • Kalbos mokėjimo lygis – B2.