Įeiti
Publikuoti: 2022-09-27. Atnaujinta: 2022-09-27

Vilius Stulpinas


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • ​Tarybos pirmininko pavedimu/įsakymu administruoja Aktyvaus katalogo sistemą, užtikrina jos teisingą, tikslų ir integruotą veikimą, vykdo šios sistemos techninę priežiūrą ir saugią eksploataciją;
 • Tarybos pirmininko pavedimu/įsakymu administruoja Tarybos vietinį kompiuterių tinklo aktyviąją įrangą, planuoja jos poreikius, projektuoja ir diegia technines ir programines šios įrangos priemones;
 • yra atsakingas už Taryboje naudojamą kompiuterinę, organizacinę ir tinklo įrangą. Atsako už naujos įrangos priėmimą ir įforminimą bei įrangos perdavimą, pripažinimą netinkama naudoti, perdavimą utilizavimui, dalyvauja Tarybos turimo IT inventoriaus inventorizacijose;
 •  pagal kompetenciją diegia administruojamose sistemose sisteminę programinę įrangą atlieka įdiegtos programinės įrangos testavimus, vystymo darbų planavimą, formų atnaujinimą ir užtikrina jų optimalų veikimą pagal šios pareigybės kompetenciją;
 • užtikrina prižiūrimų sistemų rezervinių duomenų bei programų būtinos apimties ir periodiškumo kopijų darymą ir atstatymo darbus;
 • registruoja, konsultuoja ir administruoja prižiūrimų sistemų tarnybinių stočių naudotojus, suteikdamas reikiamas priėjimo prie tarnybinių stočių resursų teises, laiku atlieka naudotojų priėjimo prie tarnybinių stočių ir jų resursų teisių apribojimą;
 • Tarybos IT sistemų problemų indentifikavimas/sprendimas;
 • vykdo kompiuterių antivirusinę profilaktiką, taiko prižiūrimiems informaciniams resursams saugos prevencines priemones;
 • teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl administruojamų tarnybinių stočių techninių resursų ir sisteminių programinių sprendimų optimizavimo ir programinės įrangos licencijavimo;
 • rengia pasiūlymus IT sistemų tobulinimui pagal šios pareigybės kompetenciją ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
 • konsultuoja Tarybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus kompiuterinės įrangos bei sisteminės programinės įrangos priežiūros ir panaudojimo klausimais, teikia metodinę medžiagą prižiūrimų sistemų administravimo klausimais pagal šios pareigybės kompetenciją;
 • nedelsdamas informuoja Skyriaus vedėją apie pastebėtą žalingą veiklą tinkluose ir imasi būtinų priemonių žalingos veiklos sustabdymui ir šią veiklą vykdančio asmens/įrenginio identifikavimui;
 • vykdo organizacinės, mobilios ir kitos IT infrastruktūrą sudarančios eksploatacinės įrangos administravimą;
 • planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku bei dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras;
 • prireikus formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui, kad būtų užtikrinami raštvedybą ir archyvavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai;
 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją bei teikia išvadas dėl norminių teisės aktų projektų, atsiųstų derinimui su Taryba pagal Skyriaus kompetenciją;
 • rengia techninę specifikaciją informacinių technologijų įsigijimui;
 • užtikrina Tarybos technines galimybes teikti viešojo administravimo paslaugas elektroninėje erdvėje ir dalyvauja vykdant šių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę projektus, vykdo projektų įgyvendinimo stebėseną;
 • atlieka viešųjų administracinių paslaugų teikimo per išorinius portalus (t. y. Valstybės informacinių išteklių sveikumo platforma) priežiūrą; pagal pasikeitusį reglamentavimą tikslina viešųjų administracinių paslaugų užsakymų prašymo formas;
 • atlieka Skyriaus kompetencijai priklausančių sutarčių priežiūrą;
 • nagrinėja pranešimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymų projektus Skyriaus vedėjui;
 • dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, Tarybos pirmininkui, Administracijos direktoriui, Skyriaus vedėjui pavedus;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • ​turėti fizinių mokslų studijų srities matematikos ir kompiuterių mokslų studijų krypties (informatikos, informacijos sistemų, programų sistemų) ar technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos studijų krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą,  energetikos sritį, viešųjų pirkimų organizavimą, informacinių ir ryšio technologijų valdymą, turto valdymą ir Tarybos veiklą;
 • išmanyti kompiuterizuotų darbo vietų įrengimo ir kompiuterių darbo tinkle, duomenų perdavimo ir apsaugos reikalavimus, dokumentų ir turto valdymą reguliuojančius teisės aktus ir gebėti šių teisės aktų reikalavimus taikyti praktiškai;
 • mokėti valstybinę kalbą, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programomis;
 • išmanyti duomenų bazių valdymą ir administravimą;
 • turi būti susipažinęs su interneto svetainių kūrimo ir kitomis kompiuterinėmis programavimo kalbomis;
 • išmanyti „Windows“ operacinių sistemų diegimą, konfigūravimą ir administravimą;
 • išmanyti vietinius kompiuterių tinklus, kompiuterinio tinklo protokolų valdymą ir konfigūravimą, gebėti atlikti techninius patikrinimus šiose srityse;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti darbui reikalingą informaciją, mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.