Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2019.02.06

Viktorija Sankauskaitė


• Kuruoja vartojimo ginčų, kilusių šilumos sektoriuje, nagrinėjimą, šilumos paskirstymo metodų, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo, transporto bei atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriaus klausimus.
• Formuoja kuruojamos srities strateginį veiklos planą, taip pat dalyvauja svarstant kuruojamos srities teisės aktų projektus.
• Teikia siūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir iškilusių kuruojamos srities problemų sprendimo.
• Dalyvauja svarstant ir priimant sprendimus Komisijos kompetencijai priklausančiais klausimais.
• Teikia kuruojamais klausimais parengtą medžiagą ir sprendimų projektus Komisijos posėdžiams.
• Susipažįsta su kuruojamos srities raštais, kuriuos gauna Komisija, teikia savo pastabas ir pasiūlymus skyriaus vedėjams ir darbuotojams dėl parengto atsakymo.
• Prireikus dalyvauja pokalbiuose ir susitikimuose su žiniasklaidos atstovais, informuoja visuomenę apie aktualius pasikeitimus jo kuruojamoje srityje.
• Stebi, analizuoja ir vertina su jo kuruojama sritimi susijusius pokyčius Lietuvoje ir užsienyje bei teikia informaciją apie pasikeitimus Komisijos pirmininkui ir kitiems Komisijos nariams.
• Dalyvauja susitikimuose, darbo grupėse, seminaruose ir konferencijose, kuriose nagrinėjami su Komisijos kompetencija susiję klausimai.
• Prižiūri, kad Komisijos metinėje ataskaitoje būtų atspindėti esminiai įvykiai, susiję su jo kuruojama sritimi.
• Dalyvauja Komisijos pirmininko rengiamuose Komisijos skyrių vedėjų pasitarimuose.
• Gali vadovauti Komisijos pirmininko sudarytoms darbo grupėms teisės aktų projektams rengti ar kitiems aktualiems klausimams spręsti.
• Nesant Komisijos pirmininkui ir jo pavaduotojui, gali laikinai atlikti Komisijos pirmininko pareigas; prireikus pavaduoja kitus Komisijos narius.