Įeiti
Publikuoti: 2018-04-03. Atnaujinta: 2020-09-23

Viešųjų pirkimų ir personalo valdymo skyrius


 • Koordinuoja Tarybos viešuosius pirkimus ir Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus įgyvendinančių teisės aktų nuostatų įgyvendinimą.
 • Pagal Tarybos departamentų, skyrių pateiktus duomenis (planuojamų viešųjų pirkimų sąrašus) sudaro Tarybos einamųjų metų viešųjų pirkimų planą bei teikia jį tvirtinti Tarybos pirmininkui.
 • Rengia viešųjų pirkimų dokumentų projektus ir teikia juos svarstyti viešųjų pirkimų komisijoms.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka skelbia viešųjų pirkimų sutartis, viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimus.
 • Organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus.
 • Organizuoja viešųjų pirkimų vykdymą per Centrinę perkančiąją organizaciją.
 • Pagal kompetenciją rengia, derina ir vizuoja viešųjų pirkimų dokumentų projektus. analizuoja ir vertina viešųjų pirkimų sutarčių projektų, kitų dokumentų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų bei juridinės technikos reikalavimams.
 • Konsultuoja Tarybos darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais.
 • Rengia Tarybos tvarkos aprašus ir kitus dokumentus reglamentuojančius viešuosius pirkimus.
 • Pagal kompetenciją nagrinėja tiekėjų pretenzijas, ieškinius ir / ar kitus procesinius dokumentus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais.
 • Dalyvauja atstovaujant Tarybą visų instancijų teismuose nagrinėjant ginčus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo.
 • Organizuoja ir koordinuoja informacijos apie Tarybos atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą Tarybos interneto tinklalapyje.
 • Užtikrina personalo valdymą ir planavimą, atlieka struktūrinių padalinių funkcijų ir pareigybių analizę.
 • Vykdo personalo atranką ir apskaitą, skelbia ir organizuoja konkursus laisvoms valstybės tarnautojų darbo vietoms užimti, vykdo darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atrankas.
 • Organizuoja ir koordinuoja Tarybos personalo mokymą, rengia metinius mokymo planus, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.
 • Koordinuoja valstybės tarnautojų vertinimo komisijos veiklą.
 • Organizuoja ir koordinuoja nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, tarnybinių nusižengimų tyrimus.
 • Formuoja ir veda Tarybos darbuotojų asmens bylas.
 • Koordinuoja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymąsi.
 • Organizuoja ir koordinuoja informacijos apie valstybės tarnautojus ir darbuotojus pateikimą Valstybės tarnautojų registro tarnybai.
 • Rengia priimtų Tarybos darbuotojų darbo sutartis, pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Tarybos pirmininko įsakymus personalo ir atostogų klausimais.
 • Rengia Tarybos narių, valstybės tarnautojų ir asmenų dirbančių pagal darbo sutartis darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kad būtų tinkamai apskaitomas darbuotojų dirbtas darbo laikas.
 • Teikia informaciją ir pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais.
 • Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui.
 • Pagal kompetenciją vykdo kitus Tarybos pirmininko ir Administracijos direktoriaus pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.