Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2020.05.07

Vida Žilėnienė


2020 m. einamosios užduotys:

1. Parengti ir Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinti bei pateikti pažymas ir sprendimų projektus, kuriose turi būti pateikta sprendimams priimti pakankama informacija, dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijų išdavimo, keitimo, sustabdymo, panaikinimo svarstymo Tarybos posėdžiuose.

2. Parengti ir Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinti bei pateikti pažymas ir sprendimų projektus, kuriose turi būti pateikta sprendimams priimti pakankama informacija, dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo svarstymo Tarybos posėdžiuose.

3. Parengti ir Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinti bei pateikti pažymas ir sprendimų projektus, kuriose turi būti pateikta sprendimams priimti pakankama informacija, dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotų bazinių kainų derinimo svarstymo Tarybos posėdžiuose.

4. Pagal teisės aktuose numatytus terminus surinkti duomenis ir parengti vartotojų mokamos sumos už geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas ataskaitiniais metais ataskaitą ir teisės aktų nustatyta tvarka informuoti Aplinkos ministeriją ir atitinkamas savivaldybes.

5. Pagal teisės aktuose numatytus terminus apskaičiuoti Tarybos pajamas ir informuoti geriamojo vandens tiekėjus ir nuotekų tvarkytojus bei paviršinių nuotekų tvarkytojus apie kiekvieną ketvirtį mokėtiną sumą.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Nagrinėja viešųjų vandens tiekėjų prašymus išduoti ar pakeisti viešojo vandens tiekimo licencijas bei teikia išvadas ir pasiūlymus Tarybai dėl atitinkamų licencijų išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo, tvarko išduodamų licencijų registravimo žurnalus, tam, kad būtų užtikrintas Tarybai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymas.
• Rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar abonentų ir vartotojų paklausimus ar prašymus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo klausimais, siekiant suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Siekiant vykdyti teisės aktais Tarybai pavestas funkcijas, išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vandens tiekėjų ir vartotojų (abonentų) ginčus dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainų ir tarifų, bei rengia ginčo, kurie įforminami Tarybos pirmininko ar jo įgalioto asmens, kuriam yra pavesta priimti sprendimą, pasirašyta išvada, sprendimus.
• Siekiant vykdyti teisės aktais Tarybai pavestas funkcijas, išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dalyvauja nagrinėjant vandens tiekėjų ir abonentų ginčus dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainų ir tarifų, ir teikia siūlymus rengiamoms Tarybos posėdžiui pažymoms bei nutarimo projektams.
Atlieka vartotojų mokamos sumos už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vertinimą ir apie tai informuoja atitinkamas institucijas.
• Dalyvauja Tarybos posėdžiuose, kad pristatytų skyriaus išvadas, parengtas pažymas bei nutarimų projektus.
• Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla.
• Kaupia, sistemina, analizuoja informaciją apie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio veiklą ir skyriaus darbą, siekiant pateikti informaciją suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei.
• Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų skaičiavimo ir procedūriniais klausimais, siekiant užtikrinti Tarybos patvirtintos metodikos įgyvendinimą.
• Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.
• Tvarko Skyriaus gaunamą, siunčiamą ir vidaus korespondenciją Skyriaus veiklos klausimais, kad būtų užtikrintas tinkamas Skyriui pavestų Tarybos funkcijų vykdymas.
•  Formuoja ir tvarko Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas bei teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui, kad būtų susisteminti dokumentai ir sudarytos bylos pagal Tarybos dokumentacijos planą.
Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities inžinerinės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti darbo patirties geriamojo vandens kainodaros bei dokumentacijos valdymo srityje.
• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Tarybos  kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.