Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2019.02.05

Vida Žilėnienė


2019 m. einamosios užduotys:

Parengti ir Komisijos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinti bei pateikti pažymas ir sprendimų projektus, kuriose turi būti pateikta sprendimams priimti pakankama informacija, dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijų išdavimo, keitimo, sustabdymo, panaikinimo svarstymo Komisijos posėdžiuose.
Parengti ir Komisijos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinti bei pateikti pažymas ir sprendimų projektus, kuriose turi būti pateikta sprendimams priimti pakankama informacija, dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo svarstymo Komisijos posėdžiuose.
Parengti ir Komisijos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinti bei pateikti pažymas ir sprendimų projektus, kuriose turi būti pateikta sprendimams priimti pakankama informacija, dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotų bazinių kainų derinimo svarstymo Komisijos posėdžiuose.
Pagal Komisijos 2019 m. veiklos planą ir teisės aktuose numatytus terminus surinkti duomenis ir parengti vartotojų mokamos sumos už geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas ataskaitiniais metais ataskaitą ir teisės aktų nustatyta tvarka informuoti Aplinkos ministeriją ir atitinkamas savivaldybes.
Pagal Komisijos 2019 m. veiklos planą ir teisės aktuose numatytus terminus apskaičiuoti Komisijos pajamas ir informuoti geriamojo vandens tiekėjus ir nuotekų tvarkytojus apie kiekvieną ketvirtį mokėtiną sumą.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Nagrinėja viešųjų vandens tiekėjų prašymus išduoti ar pakeisti viešojo vandens tiekimo licencijas bei teikia išvadas ir pasiūlymus Komisijai dėl atitinkamų licencijų išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo, tvarko išduodamų licencijų registravimo žurnalus, tam, kad būtų užtikrintas Komisijai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymas.
• Rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar abonentų ir vartotojų paklausimus ar prašymus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo klausimais, siekiant suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Siekiant vykdyti teisės aktais Komisijai pavestas funkcijas, išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vandens tiekėjų ir vartotojų (abonentų) ginčus dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainų ir tarifų, bei rengia ginčo, kurie įforminami Komisijos pirmininko ar jo įgalioto asmens, kuriam yra pavesta priimti sprendimą, pasirašyta išvada, sprendimus.
• Siekiant vykdyti teisės aktais Komisijai pavestas funkcijas, išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dalyvauja nagrinėjant vandens tiekėjų ir abonentų ginčus dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainų ir tarifų, ir teikia siūlymus rengiamoms Komisijos posėdžiui pažymoms bei nutarimo projektams.
Atlieka vartotojų mokamos sumos už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vertinimą ir apie tai informuoja atitinkamas institucijas.
• Dalyvauja Komisijos posėdžiuose, kad pristatytų skyriaus išvadas, parengtas pažymas bei nutarimų projektus.
• Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla.
• Kaupia, sistemina, analizuoja informaciją apie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio veiklą ir skyriaus darbą, siekiant pateikti informaciją suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei.
• Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų skaičiavimo ir procedūriniais klausimais, siekiant užtikrinti Komisijos patvirtintos metodikos įgyvendinimą.
• Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.
• Tvarko Skyriaus gaunamą, siunčiamą ir vidaus korespondenciją Skyriaus veiklos klausimais, kad būtų užtikrintas tinkamas Skyriui pavestų Komisijos funkcijų vykdymas.
•  Formuoja ir tvarko Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas bei teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui, kad būtų susisteminti dokumentai ir sudarytos bylos pagal Komisijos dokumentacijos planą.
Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities inžinerinės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti darbo patirties geriamojo vandens kainodaros bei dokumentacijos valdymo srityje.
• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Komisijos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.