Įeiti
Publikuoti: 2019-07-05. Atnaujinta: 2019-07-05

Valdas Tuinyla


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Kontroliuoja energetikos objektų, elektros įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą, analizuoja energetikos įmonių veiklą dėl energijos nuostolių mažinimo elektrinėse, tinkluose, duoda nurodymus pašalinti pastebėtus trūkumus.
Atlieka teisės aktuose nustatytų elektros energijos kokybės reikalavimų kontrolę.
Dalyvauja rengiant pastabas teisės aktų projektams, susijusiems su elektros įrenginių projektavimu, įrengimu, gamyba, eksploatavimu, technine sauga, energijos gamyba, tiekimu ir naudojimu.
Dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus.
Pagal Tarybos kompetenciją tikrina energetikos objektų (statinių) ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio elektros įrenginių tinkamumą naudoti; dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe.
Teikia išvadas dėl energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklai atestatų išdavimo, kontroliuoja, ar laikomais atestatuose nustatytos veiklos vykdymo sąlygų bei teisės aktų reikalavimų.
Elektros energetikos sektoriuje atlieka įmonių energetinės veiklos įvertinimą.
Dalyvauja atestuojant energetikos objektus ir įrenginius projektuojančius, statančius bei eksploatuojančius energetikos specialistus ir vadovus.
Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims elektros sektoriaus klausimais; sprendžia ginčus tarp klausėjo ir teikėjo dėl paklausimo aiškumo ar pagrįstumo arba pateiktos informacijos atitikties paklausimui.
Tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms ir (ar) vartotojams teikiamą informaciją, vertina jos patikimumą, nepažeisdamas komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi laikomos informacijos apsaugos reikalavimų.
Tiria elektros įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus.
Dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, buityje, susijusius su elektros energijos vartojimu.
Ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.
Kontroliuoja, kaip laikomasi energetikos (elektros) įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklai atestatuose nustatytos veiklos sąlygų; esant teisės aktų pažeidimams, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklai atestatų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo.
Kontroliuoja gamintojų teikiamos informacijos apie elektros energijos gamybą, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, pagrįstumą.
Pagal Tarybos kompetenciją kontroliuoja teisės aktuose nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų laikymąsi įrengiant (statant) ir rekonstruojant energetikos objektus ir įrenginius bei įvertina jų atitiktį projektui.
Kontroliuoja teisės aktuose nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis.
Atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą.
Pildo administracinių teisės nusižengimų protokolų suvestinę ataskaitą ir kontroliuoja nurodymų, surašytų atlikus elektros energetikos objektų ir įrenginių patikrinimus, vykdymą.
Organizuoja elektros energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijomis tikrinamų objektų tikrinimą (kvietimų užpildyti deklaracijas pateikimą bei gautos informacijos kaupimą ir sisteminimą).
Analizuoja ir teikia pastabas teisės aktų pakeitimo projektams elektros energetikos sektoriuje.
Padeda Skyriaus vedėjui rengti elektros sektoriaus ataskaitas ir Skyriaus ataskaitas.
Tikrina energetikos įmonių deklaruotus duomenis, pateiktus siekiant gauti elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracinio proceso metu, kilmės garantijos pažymėjimus.
Planuoja savo darbą ir atsiskaito už jį Tarybos nustatyta tvarka.
Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities elektros inžinerijos krypties išsilavinimą.
Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį elektros energetikos sektoriuje.
Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektros sektorių, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai.
Žinoti efektyvius elektros gamybos, skirstymo, tiekimo ir vartojimo būdus ir technologijas.
Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.
Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“.
Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.