Įeiti
Publikuoti: 2023-01-10. Atnaujinta: 2023-01-10

Vaida Vėžytė-Stašinskienė


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • ​registruoja gautus ir siunčiamus dokumentus Tarybos dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ (toliau – DVS), susieja elektroninius dokumentus ar skaitmenines jų kopijas su jų registracijos kortelėmis, gautais dokumentais, kontroliuojamais pavedimais, kad būtų užtikrinta efektyvi Tarybos veikla;
 • administruoja DVS, telefonu, žodžiu, tiesiogiai konsultuoja Tarybos darbuotojus dėl iškilusių problemų, ieško sprendimų persijungęs prie atitinkamo darbuotojo paskyros ir t. t.;
 • užtikrina Tarybos siunčiamų dokumentų siuntų formavimą, jų pristatymą adresatams ar dokumentų išsiuntimą paštu, per kurjerines tarnybas, telegrama, faksu, elektroniniu paštu, išsiuntimo rejestrų pildymą, siekiant, kad interesantai būtų laiku informuoti;
 • tikrina siunčiamų dokumentų nuorašų atitiktį originalams ir teisės aktų nustatyta tvarka juos tvirtina, kad būtų užtikrintas oficialus Tarybos bendravimas;
 • teikia informaciją interesantams Tarybos veiklos klausimais, prireikus nukreipia atitinkamos srities specialistams, siekiant užtikrinti efektyvų interesantų aptarnavimą, kad būtų užtikrintas kokybiškas asmenų aptarnavimas;
 • dalyvauja formuojant Tarybos archyvą: padeda sudaryti metinį dokumentacijos planą ir dokumentų registrų sąrašą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą, prižiūri dokumentų saugojimą struktūriniuose padaliniuose, tikrina ar Tarybos padaliniuose tinkamai tvarkomi dokumentai, jų registracija, formuojamos ir laikomos bylos bei užtikrina jų perdavimo į archyvą tvarką, tam, kad būtų susisteminti dokumentai ir sudarytos bylos pagal Tarybos dokumentacijos planą;
 • įformina bylų, dokumentų, saugomų Tarybos archyve, išdavimą Tarybos darbuotojams, rengia atsakymų projektus ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, teisėsaugos bei kitoms institucijoms, prašančioms pateikti dokumentų, saugomų Tarybos archyve, kopijas;
 • teikia metodinę ir praktinę pagalbą Tarybos darbuotojams įforminant bylas, taikant Dokumentų tvarkymo bei Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.​

Šias pareigas atliekantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • ​turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį dokumentų (taip pat ir elektroninių dokumentų) valdymo ar bylų archyvavimo srityse;
 • būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, asmenų aptarnavimo tvarką;
 • išmanyti dokumentų valdymą, archyvo tvarkymą, elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS) ir gebėti taikyti praktiškai;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.