Įeiti
Publikuoti: 2022-12-05. Atnaujinta: 2022-12-05

Ugnė Ilioitienė


Šias pareigas atliekanti darbuotoja vykdo šias funkcijas:


 • ​kaupia, analizuoja elektros energetikos įmonių teikiamas ataskaitas ir teikia jų išvadas Skyriaus vedėjui;
 • analizuoja, sistemina ir apibendrina informaciją apie elektros energetikos sektoriaus rodiklius (elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklius, elektros energetikos sistemos adekvatumo rodiklius, finansinius veiklos rodiklius) ir rengia susijusias ataskaitas, kurias pateikia Skyriaus vedėjui ir (ar) Tarybos vadovybei;
 • analizuoja elektros energetikos įmonių vykdomų investicijų duomenis, juos sistemina ir pateikia apibendrintą informaciją Skyriaus vedėjui;
 • bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros energetikos įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis paslaugų kainodaros ir apskaitos klausimais;
 • dalyvauja tarptautinių organizacijų darbo grupių veikloje – Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) ir Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) priskirtų specialistų darbo grupių veikloje;
 • dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai;
 • dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:


 • ​turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį matematikos, ar inžinerijos, ar fizinių mokslų studijų krypčių grupių, ar socialinių mokslų studijų krypčių grupės ekonomikos studijų krypties ar vadybos, verslo, ar finansų krypčių išsilavinimą;

 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezid​ento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą;

 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dalykinius raštus ir kitus dokumentus;

 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;

 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).​