Įeiti
Publikuoti: 2018-04-03. Atnaujinta: 2020-09-23

Teisės taikymo skyrius


 • Tikrina, ar teikiami svarstyti Tarybos posėdžiuose nutarimų (individualių teisės aktų) projektai, kiti Tarybos teisės aktai ir (ar) dokumentai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų.
 • Atstovauja Tarybai teismuose, ikiteisminio nagrinėjimo institucijose; rengia ieškininius pareiškimus, atsiliepimus į juos, skundus, prašymus, kitus dokumentus, susijusius su teisminiais procesais, taip pat pagal savo kompetenciją atstovauja Tarybai kitose institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja pavedimų, paklausimų (klausimų), nagrinėjimą ir juose iškeltų klausimų sprendimą, atsakymų į juos rengimą, taip pat Skyriaus veiklos klausimais rengia atsakymus į kitų institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų paklausimus, prašymus ir (ar) skundus.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Tarybos nutarimų ir (ar) kitų teisės aktų, susijusių su Tarybai spręsti priskirtais klausimais, vykdymą.
 • Teikia teisinio pobūdžio išvadas ir konsultacijas Tarybos pirmininkui, Tarybos nariams bei Tarybos darbuotojams.
 • Nagrinėja ir (arba) dalyvauja su kitais Tarybos struktūriniais padaliniais, nagrinėjant ginčus ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių nagrinėjimo tvarka ir teikia juos svarstyti Tarybos posėdžiui, teikia pažymas kitais klausimais Tarybos posėdžiui ir rengia atitinkamų Tarybos nutarimų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais, kad būtų tinkamai įgyvendinamos Tarybos funkcijos.
 • Tiria administracinių teisės pažeidimų ir reguliuojamos veiklos pažeidimų bylas bei teikia jas nagrinėti Tarybos posėdžiui.
 • Prireikus dalyvauja atliekant rinkų tyrimus pagal Tarybos patvirtintas Rinkų tyrimo taisykles bei energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimus pagal Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašą.
 • Prireikus dalyvauja Tarybos struktūrinių padalinių organizuojamuose interesantų priėmimuose jų kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti.
 • Teikia informaciją, išvadas ir (ar) pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais.
 • Prireikus teikia ir (ar) keičiasi reikalinga informacija su Europos Sąjungos institucijomis bei kitomis tarptautinėmis organizacijomis.
 • Prireikus dalyvauja Tarybos pirmininko įsakymu sudarytų komisijų darbe, kad pagal Skyriaus kompetenciją būtų suteikta informacija teisiniais Tarybos veiklos klausimais.
 • Tarybos veiklos srityje atlieka teismų praktikos stebėseną, analizuoja ir sistemina teismų suformuluotus teisės aiškinimus ir (ar) teisės taikymo taisykles.
 • Atlieka Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale gaunamų teismų pranešimų stebėseną.
 • Rengia dokumentus pirkimams, atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas.
 • Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą bei strateginį planą ir teikia Tarybos pirmininkui tvirtinti.
 • Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui.
 • Pagal kompetenciją vykdo kitus Tarybos pirmininko pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.