Įeiti
Publikuoti: 2018-04-03. Atnaujinta: 2020-09-23

Teisės departamentas


 • Tikrina Tarybos nutarimų projektų, įsakymų, kitų Tarybos teisės aktų ir (ar) dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams ir teikia teisines išvadas dėl jų.
 • Teikia teisinę, metodinę pagalbą Tarybos struktūriniams padaliniams, taip pat įstatymų nustatyta tvarka fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims Departamento kompetencijai priklausančiais klausimais.
 • Atstovauja Tarybai teismuose, ikiteisminio nagrinėjimo institucijose; rengia ieškininius pareiškimus, atsiliepimus į juos, skundus, prašymus, kitus dokumentus, susijusius su teisminiais procesais, taip pat pagal Departamento kompetenciją atstovauja Tarybai kitose institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose.
 • Pagal Departamento kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja pavedimų, paklausimų (klausimų) nagrinėjimą ir juose iškeltų klausimų sprendimą, atsakymų į juos rengimą, taip pat Departamento veiklos klausimais rengia atsakymus į valstybinių institucijų, kitų įstaigų, institucijų ir (ar) organizacijų paklausimus, prašymus ir (ar) skundus.
 • Pagal Departamento kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Tarybos nutarimų ir kitų teisės aktų, susijusių su Tarybai spręsti priskirtais klausimais, vykdymą.
 • Teikia teisinio pobūdžio išvadas ir (ar) konsultacijas Departamento kompetencijai priklausančiais klausimais Tarybos pirmininkui, Tarybos nariams bei Tarybos darbuotojams.
 • Nagrinėja ir (ar) dalyvauja Tarybos kompetencijai priskirtų ginčų nagrinėjime.
 • Tiria administracinių teisės pažeidimų ir reguliuojamos veiklos pažeidimų bylas.
 • Analizuoja ir (ar) rengia Tarybos sudaromas sutartis, susijusias su Tarybos veikla.
 • Prireikus dalyvauja atliekant rinkų tyrimus, įgyvendinant kitas Tarybai priskirtas funkcijas.
 • Tarybos veiklos srityje atlieka Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale gaunamų teismų pranešimų stebėseną, teismų praktikos stebėseną, analizuoja teismų suformuluotus teisės aiškinimus ir teisės taikymo taisykles.
 • Pagal Departamento kompetenciją rengia Tarybos nutarimų, įsakymų ir (ar) kitų teisės aktų, dokumentų projektus, nagrinėja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų bei Tarybos struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų ir (ar) kitų dokumentų projektų.
 • Prireikus dalyvauja Tarybos struktūrinių padalinių organizuojamuose interesantų priėmimuose jų kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti, Tarybos pirmininko įsakymu sudarytų Tarybų darbe.
 • Prireikus teikia ir (ar) keičiasi reikalinga informacija su Europos Sąjungos institucijomis bei kitomis tarptautinėmis organizacijomis.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka skelbia teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.
 • Administruoja Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą LINESIS.
 • Atlieka Tarybos kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą bei kasmet rengia ir teikia šios programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo rezultatus.
 • Atlieka Tarybos interneto svetainėje skelbiamų teisės aktų nuolatinę stebėseną ir užtikrina, jog būtų skelbiamos aktualios teisės aktų redakcijos.
 • Atlieka Teisės aktų registre skelbiamų teisės aktų stebėseną ir informuoja Tarybos darbuotojus apie Tarybos veiklai aktualių teisės aktų pasikeitimus.
 • Rengia dokumentus pirkimams, atsižvelgiant į Departamento struktūriniams padaliniams priskirtas funkcijas.
 • Rengia Departamento metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Tarybos pirmininkui tvirtinti.
 • Formuoja Departamento nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui.
 • Pagal kompetenciją vykdo kitus Tarybos pirmininko pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.