Įeiti
Publikuoti: 2018-04-03. Atnaujinta: 2020-09-23

Teisėkūros ir teisinės analizės skyrius


 • Tikrina, ar teikiami svarstyti Tarybos posėdžiuose nutarimų (norminių teisės aktų) projektai, Tarybos pirmininko įsakymai, kiti Tarybos teisės aktai ir (ar) dokumentai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų.
 • Atstovauja Tarybai teismuose, nagrinėjant pareiškėjų skundus dėl norminių teisės aktų atitikties aukštesnės teisinės galios teisės aktams ir bylose, kuriose Taryba teikia išvadas bei rengia su tuo susijusius procesinius dokumentus, taip pat pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Tarybai valstybės, savivaldybių institucijose ir kitose įstaigose, institucijose ir (ar) organizacijose.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja pavedimų, paklausimų (klausimų) nagrinėjimą ir juose iškeltų klausimų sprendimą, atsakymų į juos rengimą, taip pat Skyriaus veiklos klausimais rengia atsakymus į kitų institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų paklausimus, prašymus ir (ar) skundus.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Tarybos nutarimų ir (ar) kitų teisės aktų, susijusių su Tarybai spręsti priskirtais klausimais, vykdymą.
 • Teikia metodinę ir praktinę pagalbą teisė aktų rengimo ir juridinės technikos klausimais, teisinio pobūdžio išvadas ir (ar) konsultacijas darbo teisės bei kitais klausimais Tarybos pirmininkui, Tarybos nariams bei Tarybos darbuotojams.
 • Teikia pažymas kitais Tarybos veiklos klausimais Tarybos posėdžiui ir rengia atitinkamų Tarybos nutarimų (norminių teisės aktų) projektus Skyriaus kompetencijos klausimais, kad būtų tinkamai įgyvendinamos Tarybos funkcijos.
 • Analizuoja ir (ar) rengia Tarybos sudaromas sutartis, susijusias su Tarybos veikla.
 • Rengia teisės aktų, kitų dokumentų projektus, nagrinėja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų bei Tarybos struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų, kitų dokumentų projektų.
 • Prireikus dalyvauja Tarybos struktūrinių padalinių organizuojamuose interesantų priėmimuose jų kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti.
 • Teikia informaciją, išvadas ir (ar) pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais.
 • Prireikus teikia ir (ar) keičiasi reikalinga informacija su Europos Sąjungos institucijomis bei kitomis tarptautinėmis organizacijomis.
 • Prireikus dalyvauja Tarybos pirmininko įsakymu sudarytų komisijų darbe, kad pagal Skyriaus kompetenciją būtų suteikta informacija teisiniais Tarybos veiklos klausimais.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka skelbia teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.
 • Administruoja Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą LINESIS.
 • Atlieka Tarybos kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą bei kasmet rengia ir teikia šios programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo rezultatus.
 • Atlieka Tarybos interneto svetainėje skelbiamų teisės aktų nuolatinę stebėseną ir užtikrina, jog būtų skelbiamos aktualios teisės aktų redakcijos.
 • Atlieka Teisės aktų registre skelbiamų teisės aktų stebėseną ir informuoja Tarybos darbuotojus apie Tarybos veiklai aktualių teisės aktų pasikeitimus.
 • Rengia dokumentus pirkimams, atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas.
 • Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą bei strateginį planą ir teikia Tarybos pirmininkui tvirtinti.
 • Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui.
 • Pagal kompetenciją vykdo kitus Tarybos pirmininko pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.