Įeiti
Publikuota: 2019.06.27. Atnaujinta: 2019.07.01

Simona Gavorskaitė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Tikrina, ar teikiami svarstyti Tarybos posėdžiuose nutarimų (individualių teisės aktų) projektai, kiti Tarybos teisės aktai ir (ar) dokumentai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei teikia išvadas dėl jų.
Pagal Skyriaus kompetenciją rengia atsakymų į asmenų, institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų paklausimus, prašymus ir (ar) skundus projektus, analizuoja ir vertina, ar kitų Tarybos skyrių rengiami dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei teikia išvadas dėl jų.
Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Tarybos posėdžiuose, pasitarimuose, organizuojamuose interesantų priėmimuose Taryboje, vykstančiuose skyriuose jų kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti, kad prireikus būtų teikiamos teisinės konsultacijos.
Teikia teisinio pobūdžio išvadas ir (ar) konsultacijas teismų sprendimų vykdymo, kitais teisės taikymo bei Tarybos pirmininkui, Tarybos nariams bei Tarybos darbuotojams.
Atstovauja Tarybai (pagal pavedimą ar įgaliojimą) teismuose, ikiteisminio nagrinėjimo institucijose; rengia ieškininius pareiškimus, atsiliepimus į juos, skundus, kitus dokumentus, susijusius su teisminiais procesais, taip pat pagal savo kompetenciją atstovauja Tarybai kitose institucijose ir (ar) įstaigose, siekiant įgyvendinti tinkamą procesinių įstatymų reikalavimų įgyvendinimą ir Tarybos interesų atstovavimą.
Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja arba dalyvauja su kitais Tarybos struktūriniais padaliniais nagrinėjant ginčus ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių nagrinėjimo tvarka ir teikia juos svarstyti Tarybos posėdžiui, rengia pažymas, Tarybos nutarimų (individualių teisės aktų) projektus Skyriaus kompetencijos klausimais ir teikia juos Tarybos posėdžiui, kad būtų tinkamai įgyvendinamos Tarybos funkcijos.
Skyriaus vedėjo pavedimu tiria administracinių nusižengimų ir reguliuojamos veiklos pažeidimų bylas bei teikia jas nagrinėti Tarybos pirmininkui arba Tarybos posėdžiui.
Skyriaus vedėjo pavedimu užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Tarybos nutarimų ir (ar) kitų teisės aktų, susijusių su Tarybai spręsti paskirtais klausimais, vykdymą.
Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus; teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais; teikia ir (ar) keičiasi reikalinga informacija su Europos Sąjungos institucijomis, kitų valstybių institucijomis ir (ar) tarptautinėmis organizacijomis, kad pagal Skyriaus kompetenciją būtų suteikta informacija Tarybos teisinės veiklos klausimais.
Prireikus dalyvauja atliekant rinkų tyrimus pagal Tarybos patvirtintas Rinkų tyrimo taisykles bei energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimus pagal Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašą.
Prireikus dalyvauja Tarybos pirmininko įsakymu sudarytų komisijų darbe, kad pagal Skyriaus kompetenciją būtų suteikta informacija teisiniais Tarybos veiklos klausimais.
Prireikus rengia dokumentus pirkimams, atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas.
Dalyvauja rengiant Skyriaus metinį veiklos planą ir metinę veiklos ataskaitą, kad būtų įvertintas Skyriaus veiklos efektyvumas.
Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas tinkamas Skyriaus funkcijų vykdymas.
Prireikus formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui, kad būtų užtikrinami raštvedybą ir archyvavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.
Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
Turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį.
Išmanyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą, būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais ar teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Tarybos veiklą.
Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
Mokėti taikyti praktikoje administracinės, civilinės, darbo, procesinių ir kitų teisės šakų normas.
Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.