Įeiti
Publikuoti: 2014-01-30. Atnaujinta: 2023-03-03

​Simona Bindoriūtė-Ryliškienė


2023 metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Organizuoti žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos parengimą.

Vertinimo rodiklis: Sukurta žmogiškųjų išteklių valdymo strategija, kurios tikslas - pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, užtikrinti aukštą darbuotojų pasitenkinimo darbu lygį, vertybinių ir kultūrinių nuostatų laikymąsi taip, kad būtų tvariai pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Užtikrinti 2023 metų Viešųjų pirkimų plano įgyvendinimą.

Vertinimo rodiklis: Įgyvendintos 2023 m. Viešųjų pirkimų plane numatytos priemonės nustatytais terminais proc (100).

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Organizuoti darbo grupių tinklelio įgyvendinimą.

Vertinimo rodiklis: Sukurtas darbo grupių tinklelis, kurio tikslas – realiu laiku sekti Tarybos projektų ir (ar) kitų darbo grupių vykdymo eigą.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas: 

• Organizuoja Tarybos veiklos strateginį planavimą, kontroliuoja metinio veiklos plano vykdymą, teikia siūlymus dėl Tarybos veiklos tobulinimo bei numato priemones šiems siūlymams įgyvendinti.
• Kordinuoja ir kontroliuoja ketvirtinių bei kasmetinių Tarybos veiklos ataskaitų rengimą.
• Vykdo teisės aktų bendraisiais Tarybos kompetencijos klausimais įgyvendinimo kontrolę.
• Nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktus Tarybos pirmininkui klausimus, susijusius su strateginiais Tarybos tikslais, rengia dėl jų atitinkamas išvadas ir pasiūlymus.
• Koordinuoja vartotojų prašymų, skundų Tarybos kompetencijos ribose nagrinėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka.
• Koordinuoja švietimo programų, skirtų vartotojų ir ūkio subjektų informuotumui didinti bei stiprinti gebėjimus teisėtiems interesams ginti, rengimą ir programos priemonių įgyvendinimą.
• Vykdo iš valstybės biudžeto gaunamų lėšų poreikio analizę, dalyvauja rengiant lėšų išlaidų projektus bei išlaidų sąmatas, koordinuoja investicinių projektų rengimą ir jų vykdymą, finansinių išteklių planavimo ir panaudojimo analizės veiklą.
• Inicijuoja ir koordinuoja Tarybos organizacinio vystymo projektus ir kokybės vadybos metodų diegimą Taryboje.
• Įgyvendina Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia su viešaisiais pirkimais susijusius klausimus.
• Užtikrina Tarybos materialinės ir techninės bazės funkcionavimą, Tarybos darbuotojų tinkamas darbo sąlygas, Tarybos darbuotojų aprūpinimą būtiniausiomis darbo priemonėmis, inventoriumi, medžiagomis ir kitais materialiniais ištekliais, kontroliuoja Tarybos inventoriaus apskaitą ir užtikrina tinkamą Tarybos patalpų ir transporto priemonių eksploataciją.
• Koordinuoja Tarybos tarptautinio bendradarbiavimo veiklą.
• Vadovaudamasis Tarybos nuostatais, skiria papildomas trumpalaikes užduotis Tarybos darbuotojams, nepriklausomai nuo struktūrinių padalinių nuostatuose ar pareigybių aprašymuose numatytų funkcijų.
• Vykdo kitas su Tarybos veikla susijusias funkcijas ir nenuolatinio pobūdžio Tarybos pirmininko pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.
• Tarybos pirmininko pavedimu, atstovauti Tarybai valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose.

Valstybės tarnautoja  turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos, viešojo administravimo ar teisės krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį.
• Turėti vadovaujamo darbo patirties.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, finansų sistemos reguliavimą, išmanyti Tarybos kuruojamos elektros energetikos, šilumos, dujų, transporto, šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sričių Europos Sąjungos teisės aktus.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.