Įeiti
Publikuoti: 2018-06-01. Atnaujinta: 2020-09-23

Šilumos kainų ir investicijų skyrius


 • Rengia šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikas ir kitus su šiais klausimais susijusius dokumentus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Analizuoja ir vertina pateiktus prašymus dėl šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Nagrinėja bei vertina investicijas ir jų atsipirkimą, veiklos ir plėtros planus, pagal teisės aktų reikalavimus teikia pažymas ir nutarimų projektus dėl jų derinimo Tarybos posėdžiams.
 • Kontroliuoja, kaip pagal Tarybos patvirtintas šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikas nustatytos kainos yra taikomos, nustačius pažeidimus teikia siūlymus Tarybos svarstymui, rengia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dalyvauja nagrinėjant ginčus tarp energetikos įmonių dėl skundžiamos įmonės veiklos ar neveikimo perduodant, laikant energiją, teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo; ir teikia siūlymus rengiamoms Tarybos posėdžiui pažymoms bei nutarimo projektams.
 • Nagrinėja reguliuojamų įmonių prašymus išduoti ar pakeisti šilumos tiekimo licencijas bei teikia išvadas ir pasiūlymus Tarybai dėl atitinkamų licencijų išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo, rengia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiui. Tvarko išduodamų licencijų registravimo žurnalus.
 • Kontroliuoja Tarybos reguliuojamų įmonių veiklą, prireikus organizuoja ir atlieka patikrinimus Tarybos reguliuojamose įmonėse, rengia ir teikia pažymas bei nutarimų projektus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų vykdymo Tarybos posėdžiui.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją teikia siūlymus Tarybai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.
 • Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais, ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Tarybos nariams bei Tarybos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.
 • Kaupia, sistemina ir analizuoja teisinę, ekonominę, statistinę medžiagą bei kitą informaciją Skyriaus veiklos klausimais; analizuoja kainodaros, kainų reguliavimo praktiką Europos Sąjungos bei kitose šalyse ir teikia siūlymus Tarybai, tobulinant šilumos ir transporto sektorių ekonominį reguliavimą.
 • Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Skyriaus kompetenciją.
 • Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Tarybos pirmininkui tvirtinti.
 • Rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas.
 • Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui.
 • Pagal kompetenciją vykdo kitus Tarybos pirmininko, kuruojančio Tarybos nario ir Departamento direktoriaus pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.