Įeiti
Publikuota: 2018.11.23. Atnaujinta: 2019.07.03

Sigita Kuzmickienė


Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

• Atlieka teisingą ir nešališką vartotojų bei energetikos įmonių prašymų nagrinėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengia atsakymų į šiuos prašymus projektus.
• Neviršydama Tarybos kompetencijos išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja ginčus, kylančius tarp vartotojų ir energetikos įmonių bei geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų, nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų, rengia Komisijos nutarimų dėl vartojimo ginčo nagrinėjimo projektus bei teikia juos svarstyti Komisijos posėdžiuose.
• Ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.
• Pagal įgaliojimą atstovauja Tarybai teismuose bei dalyvauja rengiant procesinius dokumentus (ieškinius, pareiškimus, apeliacinius skundus, atsiliepimus, dublikus, triplikus, atskiruosius skundus ir kt.).
• Konsultuoja ir teikia informaciją vartotojams ir energetikos įmonėms žodžiu, elektroniniu paštu, telefonu.
• Rengia atsakymų į valstybės ir savivaldybių institucijų prašymus dėl tarnybinės pagalbos suteikimo projektus.
• Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Tarybos posėdžiuose, pasitarimuose, organizuojamuose interesantų priėmimuose Taryboje.
• Pagal kompetenciją rengia Tarybos interneto svetainei skirtą informaciją.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Išmanyti teisės aktų rengimo, raštvedybos taisykles.
• Mokėti taikyti praktikoje administracinės, civilinės, procesinių ir kitų teisės šakų normas.
• Išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti taikyti praktikoje teisės aktus, reglamentuojančius ginčų ir skundų nagrinėjimą ne teismo tvarka.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).