Įeiti
Publikuota: 2015.11.02. Atnaujinta: 2018.04.02

Saulius Stirbinskas


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 Teikia siūlymus dėl informacinių sistemų įgyvendinimo reikalingumo Komisijoje, dalyvauja rengiant Komisijos investicijų projektus, susijusius su informacinėmis sistemomis.
 Analizuoja Komisijos administracijos padalinių informacinių technologijų poreikį, teikia siūlymus dėl Komisijos informacinių technologijų modernizavimo ir plėtros.
 Dalyvauja rengiant informacinių sistemų projektų vykdymo bei įdiegimo technines sąlygas, projektų techninių pasiūlymų vertinimus, siekiant tinkamo ir laiku atliekamo informacinių sistemų projektų įgyvendinimo.
 Vertina tarpinius ir galutinius informacinių sistemų projektų įgyvendinimo rezultatus, kontroliuoja/stebi informacinių sistemų projektų įgyvendinimo terminus ir eigą.
 Teikia siūlymus sprendžiant informacinių sistemų projektų įgyvendinimo probleminius klausimus.
 Teikia metodinę pagalbą informacinių sistemų naudojimo klausimais.
 Vykdo Komisijos informacijos saugos įgaliotinio funkcijas.
 Teisės aktų nustatytą tvarka užtikrina ir įgyvendina, asmens duomenų ir informacijos saugos reikalavimus.
 Komisijos taisyklių nustatyta tvarka atlieka Komisijos informacinių sistemų rizikos vertinimą.
 Dalyvauja rengiant Komisijos informacinių sistemų nuostatus, informacinių sistemų duomenų saugos nuostatus ir kitus informacinės saugos teisės aktus, pagal teisės aktų reikalavimus derina su atsakingomis institucijomis, siekiant užtikrinti tinkamą ir saugų informacinių sistemų funkcionavimą.
 Rengia Komisijos saugos dokumentus, sistemų naudojimo tvarkos aprašus ir atlieka jų laikymosi priežiūrą, siekiant saugaus ir kokybiško jų naudojimo.
 Rengia reikalingas tvarkas, metodikas ir kitus su informacinių sistemų projektų valdymu susijusius dokumentus.
 Atlieka Skyriaus kompetencijai priklausančių sutarčių priežiūrą.
 Dalyvauja pasitarimuose ir posėdžiuose, susijusiuose su informacinių sistemų projektų valdymu Komisijoje.
 Pagal kompetenciją dalyvauja Komisijos įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe.
 Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.


Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 Turėti aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 Mokėti anglų kalbą anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
 Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos įstatymais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.
 Žinoti informacinių sistemų kūrimo, palaikymo ir plėtojimo metodiką, vietinių kompiuterinių tinklų funkcionavimo principus, technologijas.
 Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, norminių teisės aktų rengimo taisykles.
 Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.