Įeiti
Publikuoti: 2018-04-17. Atnaujinta: 2023-03-03

Rūta Mašidlauskienė


2023 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Užtikrinti Tarybos programos sąmatos vykdymą pagal valstybės funkcijas, numatytas

programos priemones ir ekonominę klasifikaciją.

Vertinimo rodiklis: Nustatytų pagrįstų pažeidimų skaičius, vykdant Tarybos programos sąmatą pagal valstybės funkcijas, programos priemones ir ekonominės klasifikacijos straipsnius (0 pažeidimų).

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Užtikrinti savalaikį atsiskaitymą su paslaugų (prekių) tirkėjais už suteiktas paslaugas (gautas prekes).

Vertinimo rodiklis: Paslaugų (prekių) tiekėjų pagrįstų nusiskundimų skaičius dėl neapmokėtų ar laiku neapmokėtų sąskaitų skaičius (0 nusiskundimų).

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Užtikrinti tinkamą ir savalaikį Tarybos biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą.

Vertinimo rodiklis: Savalaikis Tarybos biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių parengimas ir pateikimas Finansų ministerijai pagal nustatytus ataskaitų pateikimo terminus.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31​

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • ​Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Atlieka vyriausiojo buhalterio funkcijas.
 • Vykdo išankstinę finansų kontrolę.
 • Sudaro Tarybos išlaidų sąmatas.
 • Dalyvauja rengiant Tarybos strateginį veiklos planą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • ​Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – ekonomika (arba);
 • studijų kryptis – verslas (arba);
 • studijų kryptis – vadyba (arba);
 • studijų kryptis – finansai (arba);
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – 5 metai.​