Įeiti
Publikuota: 2014.07.09. Atnaujinta: 2020.03.04

Rūta Barysaitė


2020 m. einamosios užduotys:

  1. Analizuoti Taryboje gautus asmenų kreipimusis pagal asmenų prašymų ir skundų klasifikatorių.
  2. Efektyviai nagrinėti Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus gaunamus prašymus ir skundus.
  3. Nagrinėti prašymus ir skundus pagal teisės aktuose nustatytas procedūras bei terminus.
  4. Užtikrinti, kad Tarybos interneto puslapio skiltyje „Dažniausiai užduodami klausimai" būtų teikiama aktuali ir teisinga informacija.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Atlieka teisingą ir nešališką interesantų prašymų nagrinėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengia atsakymų į šiuos prašymus projektus.
• Nagrinėja Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių ar Lietuvos Respublikos Seimo narių prašymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais, teikia siūlymus bei informaciją, reikalingą atsakymams į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių ar Lietuvos Respublikos Seimo narių prašymus parengti.
 Pagal kompetenciją rengia raštų bei Tarybos pirmininko įsakymų, vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, tam, kad būtų užtikrinta objektyvi ir tinkama vartotojų teisių apsauga Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse.
• Konsultuoja ir teikia interesantams visą reikiamą informaciją apie jų teises, galiojančius teisės aktus ir jiems prieinamus ginčų sprendimo būdus, kad būtų užtikrintos interesantų teisės ir teisėti interesai.
• Kaupia ir analizuoja informaciją apie interesantų skundų, paklausimų, atsiliepimų, pasiūlymų pobūdį, kad būtų identifikuoti Tarybos kompetencijai priskirti probleminiai klausimai, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo.
• Rengia interesantų skundų, paklausimų, atsiliepimų, pasiūlymų apžvalgas, teikia rekomendacijas, siekiant užtikrinti Tarybos veiklos viešumą bei skaidrumą, ginant vartotojų interesus.
• Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Tarybos posėdžiuose, pasitarimuose, organizuojamuose interesantų priėmimuose Taryboje.
• Pagal kompetenciją rengia Tarybos interneto svetainei skirtą informaciją.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti praktinio darbo patirties energetikos srityje.
• Išmanyti teisės aktų rengimo, raštvedybos taisykles.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir • Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą. 
• Mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• 
Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.