Įeiti
Publikuota: 2014.07.09. Atnaujinta: 2019.02.21

Rūta Barysaitė


2019 m. einamosios užduotys:

• Analizuoti Komisijoje gautus fizinių asmenų kreipimusis pagal Komisijos pirmininko įsakymu patvirtintą fizinių asmenų prašymų ir skundų klasifikatorių.
• Efektyviai nagrinėti Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus gaunamus prašymus ir skundus.
• Nagrinėti prašymus ir skundus pagal teisės aktuose nustatytas procedūras bei terminus.
• Užtikrinti, kad Komisijos interneto puslapio skiltyje „Dažniausiai užduodami klausimai“ būtų teikiama aktuali ir teisinga informacija.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Atlieka teisingą ir nešališką interesantų prašymų nagrinėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengia atsakymų į šiuos prašymus projektus.
• Nagrinėja Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių ar Lietuvos Respublikos Seimo narių prašymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais, teikia siūlymus bei informaciją, reikalingą atsakymams į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių ar Lietuvos Respublikos Seimo narių prašymus parengti.
• Pagal kompetenciją rengia raštų bei Komisijos pirmininko įsakymų, vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, tam, kad būtų užtikrinta objektyvi ir tinkama vartotojų teisių apsauga Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse.
• Konsultuoja ir teikia interesantams visą reikiamą informaciją apie jų teises, galiojančius teisės aktus ir jiems prieinamus ginčų sprendimo būdus, kad būtų užtikrintos interesantų teisės ir teisėti interesai.
• Kaupia ir analizuoja informaciją apie interesantų skundų, paklausimų, atsiliepimų, pasiūlymų pobūdį, kad būtų identifikuoti Komisijos kompetencijai priskirti probleminiai klausimai, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo.
• Rengia interesantų skundų, paklausimų, atsiliepimų, pasiūlymų apžvalgas, teikia rekomendacijas, siekiant užtikrinti Komisijos veiklos viešumą bei skaidrumą, ginant vartotojų interesus.
• Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Komisijos posėdžiuose, pasitarimuose, organizuojamuose interesantų priėmimuose Komisijoje.
• Pagal kompetenciją rengia Komisijos interneto svetainei skirtą informaciją.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti praktinio darbo patirties energetikos srityje.
• Išmanyti teisės aktų rengimo, raštvedybos taisykles.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.