Įeiti
Publikuota: 2019.07.09. Atnaujinta: 2019.09.10

Romaldas Vaišvila


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
Kontroliuoja energetikos objektų, šilumos ir dujų įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, šilumos ir dujų energijos gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo ir vartojimo efektyvumą bei duoda nurodymus pašalinti pastebėtus trūkumus. Atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 615 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka priima nutarimą paskirti administracinę nuobaudą - įspėjimą.
Atlieka norminiuose teisės aktuose nustatytų šilumos ir dujų energijos kokybės reikalavimų kontrolę.
Tarybos pirmininko pavedimu dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus.
Pagal Tarybos kompetenciją tikrina energetikos objektų (statinių) ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos (šilumos ir dujų) įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio šilumos ir dujų įrenginių tinkamumą naudoti. Dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe.
Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims bei sprendžia ginčus šilumos ir dujų sektoriaus klausimais.
Tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją, saugo konfidencialią informaciją, kurią sužino vykdydamas šilumos ir dujų įrenginių valstybinę kontrolę.
Tiria energetikos objektų, šilumos ir dujų įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus.
Dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, buityje, susijusius su šilumos ir dujų energijos vartojimu.
Kontroliuoja energijos išteklių rezervines atsargas bei naftos produktų ir naftos valstybės atsargas.
Ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.
Tikrina ūkio subjektų, pateikusių prašymus gauti energetikos (šilumos ir dujų) įrenginių eksploatavimo atestatą, pasiruošimą atlikti šilumos ir dujų įrenginių eksploatavimo darbus ir rengia nustatytos formos išvadas.
Kontroliuoja, kaip laikomasi energetikos (šilumos ir dujų) įrenginių eksploatavimo atestatuose nustatytos veiklos sąlygų. Esant norminių teisės aktų pažeidimams, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui sustabdyti ar panaikinti atestatų galiojimą ūkio subjektams, atliekantiems energetikos objektų, šilumos ir dujų įrenginių bandymo, matavimų, paleidimo ir derinimo, remonto, technologinio valdymo ir kitus eksploatavimo darbus.
Kontroliuoja elektrinių, elektros energijos gamybai naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, kuro balansą, tikrina gamintojų teikiamos informacijos apie elektros energijos gamybą, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tikrumą.
Pagal Tarybos kompetenciją kontroliuoja norminiuose teisės aktuose nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų laikymąsi, įrengiant (statant) ir rekonstruojant šilumos energetikos objektus ir įrenginius bei įvertina, ar jie atitinka projektą.
Kontroliuoja, kaip tikrinamas šilumos generatorių efektyvumas, tikrina šilumos bei karšto vandens tiekimo sistemų izoliacijos būklę nepramoninės paskirties pastatuose.
Kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis.
Periodiškai tikrina, ar daugiabučių namų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atitinka privalomuosius reikalavimus.
Padeda Skyriaus vedėjui rengti šilumos sektoriaus metinius planus ir jų ataskaitas bei Skyriaus ataskaitas.
Planuoja savo darbą ir atsiskaito už jį Tarybos nustatyta tvarka.
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, neprieštaraujančius Tarybos nuostatams.
Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

 
Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti inžinerijos mokslų studijų krypties grupės aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (energijos inžinerijos bakalauras).
Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Tarybos pirmininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šilumos ir dujų energetikos sektorių, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai.
Žinoti efektyvius šilumos ir dujų energijos gamybos ir vartojimo būdus ir technologijas.
Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.
Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“.
Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.