Įeiti
Publikuota: 2019.06.26. Atnaujinta: 2019.07.01

Rita Povilauskienė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Teikia siūlymus dėl Tarybos ilgalaikių investicijų planų, kartu su struktūriniais padaliniais organizuoja ir rengia Tarybos investicijų projektus.
• Renka informaciją iš struktūrinių padalinių dėl asignavimų poreikio, apibendrina šią informaciją.
• Sudaro asignavimus atitinkantį Tarybos biudžetą, vykdo biudžeto kontrolę ir teikia biudžeto koregavimo siūlymus, kad būtų užtikrintas išlaidų naudojimo ekonomiškumas, efektyvumas ir rezultatyvumas.
• Dalyvauja rengiant Tarybos programos sąmatos projektą, teikia programos sąmatos koregavimo siūlymus, siekiant užtikrinti poreikius atitinkantį Tarybos asignavimų planavimą.
• Organizuoja, teikia pasiūlymus ir dalyvauja rengiant strateginių veiklos planų projektus.
• Apibendrina strateginio veiklos plano vykdymą pagal numatytus vertinimo kriterijus.
• Organizuoja užsienio valstybių delegacijų, tarptautinių organizacijų bei kitų oficialių asmenų priėmimą ir darbo susitikimus, siekiant užtikrinti protokolo nuostatų laikymąsi bei tinkamo Tarybos įvaizdžio formavimą.
• Sudaro Tarybos svečių priėmimui ar darbo susitikimui reikalingų lėšų sąmatą, organizuoja reprezentacinių prekių bei paslaugų pirkimą ir atsako už jų apskaitą.
• Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, kad laiku ir tinkamai būtų informuoti pareiškėjai.
 Analizuoja pagal savo kompetenciją atliekamo darbo efektyvumą ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui, kaip jį didinti.
• Dalyvauja rengiant įmokų už Tarybos atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, susijusias su leidimų ir licencijų išdavimu, mokėjimo tvarką, teikia siūlymus Tarybai dėl įmokų už atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, išduodant leidimus ir licencijas bei vykdant reguliuojamos veiklos priežiūrą, dydžio.
• Teikia išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų strateginio valdymo, biudžeto sandaros ir kitose Skyriaus veiklos kompetencijos srityse.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba vientisųjų teisės studijų magistro kvalifikacinį laipsnį).
• Turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį.
• Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarybos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.
• Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.
• Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.