Įeiti
Publikuoti: 2018-08-31. Atnaujinta: 2020-10-02

Rinkos plėtros ir stebėsenos skyrius


  •  ​Atlieka gamtinių dujų ir elektros energetikos didmeninės rinkos priežiūrą:

- Vykdo gamtinių dujų ir elektros energetikos didmeninės rinkos prekybos biržoje bei pagal dvišalius sandorius analizę;

- Vykdo tyrimus, analizes siekiant nustatyti galimus piktnaudžiavimo ir manipuliavimo rinka pažeidimus.

• Bendradarbiauja su kitų šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis Baltijos regiono elektros energetikos ir gamtinių dujų rinkos formavimo klausimais.

• Kartu su kitais struktūriniais padaliniais pagal Skyriui priskirtą kompetenciją vykdo Europos Sąjungos teisės aktų (direktyvų, reglamentų, tinklų kodeksų ir kt.) gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriuose nuostatų įgyvendinimą, atsižvelgiant į nacionalinę specifiką.

• Atstovauja Tarybos poziciją Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (toliau – ACER) ir Europos energetikos reguliuotojų tarybos (toliau – CEER) darbo grupių veikloje, siekiant bendradarbiauti su Europos Sąjungos šalių reguliavimo institucijomis.

• Bendradarbiauja su kitų institucijų, reguliuojamų įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, aiškinant ir tobulinant Europos Sąjungos teisės aktų (direktyvų, reglamentų, tinklų kodeksų ir kt.) įgyvendinimą.

• Kartu su kitais Departamento struktūriniais padaliniais pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja nagrinėjant elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių pateiktų tarpvalstybinių infrastruktūros investicijų projektus, teikiant pažymas ir nutarimų projektus dėl šių projektų sąnaudų paskirstymo Tarybos posėdžiams.

• Kartu su kitais Departamento struktūriniais padaliniais pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja vykdant elektros energetikos ir gamtinių dujų rinkų tyrimus.

• Kartu su kitais struktūriniais padaliniais pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia statistinę medžiagą bei kitą informaciją, reikalingą ACER ir CEER institucijoms.

• Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Tarybai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.

• Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Tarybos nariams bei Tarybos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.

• Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Skyriaus kompetenciją.

• Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Tarybos pirmininkui tvirtinti.

• Pagal Skyriaus kompetenciją rengia gamtinių dujų ir elektros energetikos rinkų ataskaitų Europos Komisijai projektus, siekiant užtikrinti Tarybos funkcijų įgyvendinimą.

• Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui.

• Pagal kompetenciją vykdo kitus Departamento direktoriaus, Tarybos pirmininko ir kuruojančio Tarybos nario pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.