Įeiti
Publikuoti: 2014-01-30. Atnaujinta: 2019-07-04

Rimgailė Baliūnaitė


2019 m. einamosios užduotys:

• Užtikrinti, kad 2018 m. Tarybos veiklos plane numatytos Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus kompetencijai priskirtinos užduotys bus įvykdytos Tarybos veiklos plane nustatytais terminais.
• Užtikrinti, kad Tarybos posėdžiui teikiami Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus klausimai būtų tinkamai, kokybiškai ir visapusiškai išnagrinėti bei kokybiškai parengta klausimų medžiaga – pažymos ir nutarimų projektai.
• Užtikrinti, kad ES Elektros ir gamtinių dujų tinklų kodeksų įgyvendinimo priemonės, priskirtos Rinkos plėtros skyriaus kompetencijai, būtų įvykdytos tinklų kodeksuose nustatytais terminais.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Koordinuoja Skyriaus darbą tarptautiniais klausimais, siekiant užtikrinti efektyvų Skyriaus nuostatuose numatytų tarptautinių uždavinių ir funkcijų vykdymą.
• Koordinuoja bendradarbiavimą su kitų šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis Baltijos regiono elektros energetikos ir gamtinių dujų rinkos formavimo klausimais.
• Koordinuoja ES teisės aktų (Direktyvų, reglamentų, tinklų kodeksų ir kt.) gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriuose nuostatų įgyvendinimą, atsižvelgiant į nacionalinę specifiką.
• Atstovauja Komisijos poziciją Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) ir Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) darbo grupių veikloje, siekiant bendradarbiauti su ES šalių reguliavimo institucijomis.
• Bendradarbiauja su kitų institucijų, reguliuojamų įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, aiškinant ir tobulinant ES teisės aktų (Direktyvų, reglamentų, tinklų kodeksų ir kt.) įgyvendinimą.
• Koordinuoja gamtinių dujų ir elektros energetikos didmeninės rinkos prekybos biržoje bei pagal dvišalius sandorius analizių atlikimą, gamtinių dujų ir elektros energetikos didmeninės rinkos priežiūros atlikimą ir tikrina tyrimų, analizių išvadas, siekiant nustatyti galimus piktnaudžiavimo ir manipuliavimo rinka pažeidimus.
• Koordinuoja Lietuvos Respublikos gamtinių dujų ir elektros energetikos įmonių vykdomų gamtinių dujų ir elektros energetikos bendro intereso projektų įgyvendinimo eigą, siekiant užtikrinti bendro intereso projektų užbaigimą teisės aktų nustatytais terminais.
• Pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja vykdant elektros energetikos ir gamtinių dujų rinkų tyrimus.
• Derina pagal Skyriui priskirtą kompetenciją Departamento skyrių parengtas susijusias pažymas Tarybos posėdžiams, dalyvauja pristatant ar pristato išvadas bei nutarimų projektus, teikia argumentus ir paaiškinimus svarstomais tarptautiniais klausimais, siekiant užtikrinti Tarybos funkcijų įgyvendinimą.
• Koordinuoja pagal Skyriaus kompetenciją kartu su kitais struktūriniais padaliniais teikiamos statistinės medžiagos bei kitos informacijos, reikalingos ACER ir CEER institucijoms, pateikimą nustatytais terminais.
• Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Tarybai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.
• Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Skyriaus kompetenciją.
• Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Tarybos pirmininkui tvirtinti.
Pagal Skyriaus kompetenciją rengia gamtinių dujų ir elektros energetikos rinkų ataskaitų Europos Komisijai projektus, siekiant užtikrinti Tarybos funkcijų įgyvendinimą.
Tarybos pirmininko pavedimu atstovauja Tarybai, siekiant pristatyti poziciją tarptautiniais klausimais.
Teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl savo veiklos ir Tarybos tarptautinių klausimų koordinavimo tobulinimo, kad būtų pasiekti Departamento skyrių tikslai ir uždaviniai.
Pagal kompetenciją vykdo kitus Departamento direktoriaus, Tarybos pirmininko ir kuruojančio Tarybos nario pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jiems prilygintą išsilavinimą.
 Turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį gamtinių dujų ar elektros energetikos sektoriaus investicijų derinimo ar kainodaros srityje.
 Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį.
 Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.
 Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.
 Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.