Įeiti
Publikuoti: 2014-01-30. Atnaujinta: 2022-02-02

Rimas Valungevičius


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 

 • ​Koordinuoja arba dalyvauja koordinuojant Departamento darbą kainodaros ir ekonominės analizės tobulinimo bei duomenų analizės skaitmenizavimo klausimais, siekiant užtikrinti efektyvų Departamentui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
 • Teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl savo veiklos ir Tarybos kainodaros, ekonominės ir finansinės duomenų analizės tobulinimo, kad būtų pasiekti Departamento skyrių tikslai ir uždaviniai.
 • Koordinuoja arba dalyvauja koordinuojant bendradarbiavimą su kitų šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis Baltijos regiono gamtinių dujų rinkos formavimo klausimais.
 • Derina pagal Departamento vyriausiajam patarėjui priskirtą kompetenciją ir suformuluotas užduotis Departamento skyrių parengtas pažymas Tarybos posėdžiams, dalyvauja pristatant ar pristato išvadas bei nutarimų projektus, teikia argumentus ir paaiškinimus svarstomais klausimais, siekiant užtikrinti Tarybos funkcijų įgyvendinimą.
 • Koordinuoja arba dalyvauja koordinuojant pagal Departamento kompetenciją kartu su kitais struktūriniais padaliniais teikiamos statistinės medžiagos bei kitos informacijos, reikalingos ACER ir CEER bei nacionalinėms institucijoms, pateikimą nustatytais terminais.
 • Bendradarbiauja su kitų institucijų, reguliuojamų įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, aiškinant ir tobulinant nacionalinių ir ES teisės aktų įgyvendinimą.
 • Dalyvauja rengiant Departamento metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires.
 • Tarybos pirmininko, kuruojančio Tarybos nario ar Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Tarybai, siekiant pristatyti institucijos poziciją jos kompetencijos klausimais.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 Valstybės tarnautojas  turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • ​Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – ekonomika (arba);
 • studijų kryptis – vadyba (arba);
 • studijų kryptis – finansai (arba);
 • studijų kryptis – verslas (arba);
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – ekonominės analizės ir kainų skaičiavimo patirtis;
 • darbo patirties trukmė – 5 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
 • kalba – anglų;
 • kalbos mokėjimo lygis – B1.