Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2020.09.14

Rimas Valungevičius


2020 m. einamosios užduotys:

1. Organizuoti ir koordinuoti sklandų Dujų skyriaus darbą, paskirstant užduotis skyriaus darbuotojams, ir užtikrinti savalaikį skyriaus funkcijų ir uždavinių vykdymą.

2. Koordinuoti Tarybos specialistų darbą skaičiuojant gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus UAB „Intergas“ pajamų viršutines ribas penkerių metų laikotarpiui (2021-2025 m.) ir koreguojant sistemos operatorių pajamų viršutines ribas.

3. Koordinuoti Tarybos specialistų darbą atliekant UAB “Imlitex” ir UAB “Intergas” planinius patikrinimus.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 

 • Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Analizuoja kainodaros, kainų reguliavimo praktiką Europos Sąjungos bei kitose šalyse ir teikia siūlymus, tobulinant dujų sektoriaus ekonominį reguliavimą.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant Tarybos teisės aktų projektus gamtinių dujų sektoriaus reglamentavimo klausimais, prireikus inicijuoja kitų teisės aktų, pakeitimus, siekiant didinti gamtinių dujų sektoriaus efektyvumą.
 • Kontroliuoja metinių gamtinių dujų rinkos ataskaitų Europos Komisijai projektų rengimą ir derinimą, siekiant užtikrinti savalaikį ir tinkamą informacijos pateikimą.
 • Dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose gamtinių dujų sektoriaus reguliavimo klausimais, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
 • Dalyvauja Europos energetikos reguliuotojų tarybos darbo grupių veikloje, siekiant bendradarbiauti su ES šalių reguliavimo institucijomis.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautojas  turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – ekonomika (arba) vadyba (arba) verslas (arba) finansai.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Darbo patirtis – ekonominės analizės ir kainų skaičiavimo patirtis.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai. 
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų.
 • Kalbos mokėjimo lygis – B2.