Įeiti
Publikuota: 2019.07.04. Atnaujinta: 2019.07.04

Rimantas Miškinis


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Kontroliuoja energetikos objektų, šilumos ir elektros įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos gamybos, skirstymo, tiekimo bei vartojimo efektyvumą, analizuoja energetikos įmonių veiklą dėl energijos nuostolių mažinimo elektrinėse, tinkluose, duoda nurodymus pašalinti pastebėtus trūkumus.
• Atlieka teisės aktuose nustatytų šilumos ir elektros energijos kokybės reikalavimų kontrolę.
• Dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus.
• Pagal Tarybos kompetenciją tikrina energetikos objektų (statinių) ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais (šilumos ir elektros) atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio šilumos ir elektros įrenginių tinkamumą naudoti; dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe.
• Teikia išvadas dėl energetikos įrenginių (šilumos ir elektros) įrengimo ir eksploatavimo veiklai atestatų išdavimo, kontroliuoja, ar laikomais atestatuose nustatytos veiklos vykdymo sąlygų bei teisės aktų reikalavimų.
• Elektros energetikos sektoriuje atlieka įmonių energetinės veiklos įvertinimą.
• Atlieka elektros energijos gamybos leidimus turinčių asmenų, kurių elektros įrenginiai prijungti prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų ir kurie savo vidiniuose tinkluose naudoja ir (ar) eksploatuoja elektros energijos gamybos įrenginius, energetikos įrenginiams ir savo ūkiniams poreikiams suvartotos elektros energijos kiekio kontrolę.
• Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims šilumos ir elektros sektorių klausimais; sprendžia ginčus tarp klausėjo ir teikėjo dėl paklausimo aiškumo ar pagrįstumo arba pateiktos informacijos atitikties paklausimui.
• Tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms ir (ar) vartotojams teikiamą informaciją, vertina jos patikimumą, nepažeisdamas komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi laikomos informacijos apsaugos reikalavimų.
• Tiria šilumos, elektros įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus.
• Dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, buityje, susijusius su šilumos ir elektros energijos vartojimu.
• Ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.
• Vertina ir rengia išvadas dėl galimai perteklinių techninių sąlygų panaikinimo, kai nepriklausomas šilumos gamintojas nesutinka su prijungimo sąlygomis ir kai elektros energijos gamintojas nesutinka su operatoriaus išankstinėmis prijungimo sąlygomis.
• Kontroliuoja, kaip laikomasi energetikos (elektros) įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklai, šilumos eksploatavimo veiklai atestatuose nustatytos veiklos sąlygų; esant teisės aktų pažeidimams, teikia siūlymus dėl energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklai atestatų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo.
• Kontroliuoja gamintojų teikiamos informacijos apie elektros energijos gamybą, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, pagrįstumą.
• Pagal Tarybos kompetenciją kontroliuoja teisės aktuose nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų laikymąsi įrengiant (statant) ir rekonstruojant energetikos objektus ir įrenginius bei įvertina jų atitiktį projektui.
• Atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą.
• Atlieka periodinius daugiabučių namų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų patikrinimus dėl jų atitikties privalomiesiems reikalavimams bei tvarko su šiais tikrinimais susijusią informaciją ir dokumentaciją dokumentų valdymo sistemoje.
• Kontroliuoja pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais ir (ar) pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW energetinio efektyvumo tikrinimo procesą bei tvarko su šios funkcijos vykdymu susijusią duomenų bazę.
• Kontroliuoja teisės aktuose nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis;
• Planuoja savo darbą ir atsiskaito už jį Tarybos nustatyta tvarka.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities elektros inžinerijos krypties išsilavinimą.
• Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šilumos ir elektros sektorius, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai;
• Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
• Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
• Būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.
• Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word", „MS Outlook", „Internet Explorer".
• Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.