Įeiti
Publikuoti: 2023-06-07. Atnaujinta: 2023-06-07

Rimanta Jurkevičienė


Šias pareigas einanti darbuotoja atlieka šias funkcijas:

 • ​​​Atlieka viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą – nepriklausomą ir objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą.
 • Atliekant vidaus auditą, tikrina ir vertina audituojamų subjektų veiklą, siekiant vidaus audito tikslų.
 • Dalyvauja vidaus audito ataskaitos projekto aptarimuose su audituojamų subjektų vadovais, prireikus juos organizuoja.
 • Kaupia gaunamą informaciją, ją analizuoja, teikia pasiūlymus vidaus kontrolės tobulinimo, pažeidimų prevencijos ir veiklos valdymo procedūrų gerinimo klausimais.
 • Nedelsiant praneša vidaus audito tarnybos vadovui apie vidaus audito metu nustatytus galimus pažeidimus, kurie turi nusikalstamos veikos požymių.
 • Planuoja vidaus audito procesą: atlieka vidaus audito išankstinį tyrimą ir nustato rizikos veiksnius bei audituotinas sritis; rengia vidaus audito plano ir programos projektą ir teikia jį vidaus audito tarnybos vadovui tvirtinti.
 • Rengia vidaus audito ataskaitų projektus, prireikus tarpines ir galutines ataskaitas, ataskaitų santraukas.
 • Renka, analizuoja, sistemina vidaus audito įrodymus, rengia vidaus audito darbo dokumentus.
 • Vykdo vidaus audito pažangos stebėseną - stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitose pateiktos rekomendacijos.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.​

 Darbuotoja atitinka šiuos specialius reikalavimus:

 • ​Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – taikomoji matematika (arba);
 • studijų kryptis – fizika (arba);
 • studijų kryptis – vadyba (arba);
 • studijų kryptis – finansai (arba);
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirties sritis – elektros energetikos srities patirtis;
 • darbo patirtis srityje – 1 metai;
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
 • kalba - anglų;
 • kalbos mokėjimo lygis – B1.​