Įeiti
Publikuoti: 2023-04-12. Atnaujinta: 2023-04-12

Renata Geniotė


Darbuotoja​ vykdo šias funkcijas:

 • ​Analizuoja šilumą ir karštą vandenį tiekiančių bendrovių pagal Tarybos patvirtintas metodikas pateiktus šilumos bazinių kainų perskaičiavimo ir karšto vandens kainų nustatymo projektus, sprendžia apie pateiktos medžiagos tinkamumą tolesniam jos nagrinėjimui, rengia medžiagą tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymui ir derinimui;
 • analizuoja ar įmonės teisingai skaičiuoja šilumos ir karšto vandens kainų kintamosios dedamosios dydį ir kaip taikomos šilumos ir karšto vandens kainos;
 • kaupia ir sistemina šilumos ir karšto vandens tiekėjų pateiktus duomenis, juos apibendrina ir analizuoja, surašo išvadas;
 • rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus bei raštus šilumos kainodaros klausimais, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;
 • pagal savo kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms gaminamos šilumos kainų taikymo ir kitais klausimais, siekiant užtikrinti Tarybos patvirtintų metodikų įgyvendinimą ir suteikti informaciją pagal kompetenciją;
 • dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose tam, kad pristatytų Skyriaus išvadas bei nutarimų projektus;
 • dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant tobulinti Skyriaus veiklą reglamentuojančius teisės aktus;
 • prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.
 ​
Darbuotoja turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • ​turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį ekonomikos, arba apskaitos, arba statistikos, arba vadybos, arba verslo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Tarybos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų rengimo taisykles.