Įeiti
Publikuota: 2019.07.04. Atnaujinta: 2019.07.04

Remigijus Vaitiekūnas


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Vadovauja Skyriaus specialistams, vykdantiems energetikos objektų ir energetikos (šilumos, naftos ir naftos produktų) įrenginių valstybinę kontrolę, tikrina jų atliktą darbą.
• Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus struktūros tobulinimo, Skyriaus nuostatų tobulinimo, pavaldžių Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų tobulinimo, susipažįsta su pavaldžių Skyriaus valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, siekiant užkirsti kelią viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje konfliktų kilimui, vykdo pavaldžių Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; teikia siūlymus dėl pavaldžių Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės ir kvalifikacijos kėlimo.
• Kontroliuoja energetikos objektų, energetikos (šilumos, naftos, naftos produktų) įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, šilumos energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo ir vartojimo efektyvumą bei duoda nurodymus pašalinti pastebėtus trūkumus.
• Atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą.
• Atlieka teisės aktais nustatytų energijos kokybės reikalavimų kontrolę.
• Dalyvauja rengiant pastabas teisės aktų projektams, susijusiems su šilumos įrenginių projektavimu, įrengimu, gamyba, eksploatavimu, šilumos energijos tiekimu ir vartojimu.
• Dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus.
• Pagal Tarybos kompetenciją tikrina energetikos objektų (statinių) ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio energetinių įrenginių tinkamumą naudoti; dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe.
• Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims šilumos, naftos ir naftos sektorių klausimais. Sprendžia ginčus tarp paklausėjo ir teikėjo dėl paklausimo aiškumo ar pagrįstumo arba pateiktos informacijos atitikties paklausimui.
• Tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms ir (ar) vartotojams teikiamą informaciją, vertina jos patikimumą, nepažeisdamas komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi laikomos informacijos apsaugos reikalavimų.
• Tiria energetikos objektų, šilumos įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus.
• Dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, buityje, susijusius su energijos vartojimu.
• Kontroliuoja energijos išteklių rezervines atsargas bei naftos produktų ir naftos valstybės atsargas.
• Ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos teikimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, šilumos įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi, šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo. 
• Tikrina ūkio subjektų, pateikusių prašymus gauti atestatą energetikos (šilumos, naftos sektorius) įrenginių eksploatavimui bei įrengimui, pasirengimą atlikti šilumos, naftos įrenginių eksploatavimo ir įrengimo darbus ir rengia nustatytos formos išvadas.
• Kontroliuoja, kaip laikomasi energetikos (šilumos, naftos sektorius) įrenginių eksploatavimo ir įrengimo veiklai atestatuose nustatytos veiklos sąlygų; esant teisės aktų pažeidimams, teikia siūlymus dėl energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklai atestatų galiojimo sustabdymo.
• Teikia išvadas įgaliotoms institucijoms dėl ypatingų statinių šilumos, naftos įrenginių projektavimo ir montavimo darbų atestatų išdavimo, pagal Tarybos kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi šiuose atestatuose nustatytų veiklos sąlygų.
• Kontroliuoja elektrinių, elektros energijos gamybai naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, kuro balansą, tikrina gamintojų teikiamos informacijos apie elektros energijos gamybą, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, pagrįstumą.
• Pagal Tarybos kompetenciją kontroliuoja teisės aktuose nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų laikymąsi, įrengiant (statant) ir rekonstruojant šilumos, naftos energetikos objektus ir įrenginius bei įvertina jų atitiktį projektui.
• Kontroliuoja, kaip tikrinamas šilumos generatorių efektyvumas, tikrina šilumos bei karšto vandens tiekimo sistemų izoliacijos būklę nepramoninės paskirties pastatuose.
• Kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis.
• Periodiškai tikrina, ar daugiabučių namų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atitinka privalomuosius reikalavimus.
• Kontroliuoja pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais ir (ar) pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, tikrinimo procesą.
• Padeda Skyriaus vedėjui rengti šilumos, naftos sektorių ataskaitas ir skyriaus ataskaitas.
• Planuoja savo darbą ir atsiskaito už jį Tarybos nustatyta tvarka.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį energetikos srityje.
• Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) pirmininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, teisės aktų rengimą, vartotojų teisių apsaugą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai.
• Žinoti efektyvius energijos ir energijos išteklių gamybos ir vartojimo būdus, technologijas, mokėti teikti pasiūlymus šiais klausimais.
• Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
• Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
• Būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.
• Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“.
• Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.