Įeiti
Publikuoti: 2019-07-04. Atnaujinta: 2021-09-09

Regina Mikutaitė


Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

• Kaupia, sistemina ir apdoroja informaciją apie Lietuvos Respublikos energetikos objektų, energetikos įrenginių techninės saugos ir eksploatavimo būklę, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą, nustatyta tvarka teikia informaciją Skyriaus darbuotojams valstybės tarnautojams.
• Kaupia, sistemina ir apdoroja informaciją, kaip laikomasi nustatytų energijos kokybės reikalavimų.
• Apdoroja ir sistemina informaciją apie elektros energijos gamybos leidimus turinčių asmenų, kurių elektros įrenginiai prijungti prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų ir kurie savo vidiniuose tinkluose naudoja ir (ar) eksploatuoja elektros energijos gamybos įrenginius, energetikos įrenginius ir jų ūkiniams poreikiams suvartotos elektros energijos kiekio kontrolę.
• Aptarnauja posėdžius, susirinkimus, susitikimus, pasitarimus, darbo grupių veiklą.
• Renka, sistemina, kaupia, apdoroja informaciją apie Tarybos teritorinių skyrių darbo planus ir jų vykdymą.
• Renka, sistemina, kaupia, apdoroja informaciją apie Skyriaus vykdomą veiklą ir jos rezultatus, kuri reikalinga parengti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos strateginio veiklos plano ir metinės veiklos ataskaitos Tarybos dalį.
• Renka, sistemina, kaupia, apdoroja duomenis Tarybos einamųjų metų veiklos planui.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

​Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.
• Turėti ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį energetikoje.
• Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorius.
• Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
• Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
• Būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų saugojimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.
• Labai gerai mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.