Įeiti
Publikuoti: 2014-01-30. Atnaujinta: 2021-09-13

Regina Bružienė


2021 m. metinės veiklos užduotys: 

1 užduotis: Užtikrinti Tarybos asignavimų  (lėšų) panaudojimą pagal patvirtintas vykdomos programos sąmatas.

2 užduotis: Užtikrinti teisingą ir savalaikį Tarybos biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą.

3 užduotis: Kontroliuoti kreditorinio įsiskolinimo (mokėtinų sumų) apskaitą.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 • Atlieka vyriausiojo buhalterio funkcijas.
 • Vykdo išankstinę finansų kontrolę.
 • Sudaro Tarybos išlaidų sąmatas.
 • Dalyvauja rengiant Tarybos strateginį veiklos planą.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – ekonomika.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Darbo patirties sritis – buhalterinės apskaitos srities patirtis.
 • Darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai.