Įeiti
Publikuoti: 2014-01-30. Atnaujinta: 2023-03-03

Rasa Valatkevičienė


2023 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Koordinuoti Komisijos pirmininko 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. O1E-76 (su vėlesniais pakeitimais) sudarytos tikrinimo komisijos veiklą ir teikti siūlymus, atliekant 2023 m. patikrinimų plane numatytą UAB,,Litesko" reguliuojamoms veikloms priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamų veiklų pajamomis, pagrįstumo patikrinimą.

Vertinimo rodiklis: Parengta ir Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinta bei Tarybos posėdžiui pateikta pažyma dėl UAB ,,Litesko" planinio patikrinimo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-03-16

2 užduotis: Koordinuoti Tarybos pirmininko 2020 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. O1E-226 atlikti UAB ,,Vilniaus energija" neplaninį patikrinimą, kurio tikslas - įvykdyti Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. lapkričio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-20-52512020, sudarytos tikrinimo komisijos veiklą ir teikti siūlymus.

Vertinimo rodiklis: Parengta ir Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinta bei Tarybos posėdžiui pateikta pažymą dėl UAB "Vilniaus energija" neplaninio patikrinimo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-06-15

3 užduotis: Koordinuoti Tarybos pirmininko 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. O1E-215 (su vėlesniais pakeitimais) sudarytos tikrinimo komisijos veiklą ir teikti siūlymus UAB "Nemenčinės komunalininkas" planiniam patikrinimui.

Vertinimo rodiklis: Parengta ir Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinta bei Tarybos posėdžiui pateikta pažyma dėl UAB ,,Nemenčinės komunalininkas" planinio patikrinimo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-03-20

4 užduotis: Koordinuoti Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projektų įgyvendinamųjų teisės aktų, susijusių su Šilumos ir vandens departamento veikla, rengimą.

Vertinimo rodiklis: Parengti ir Tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka suderinti bei Tarybos posėdžiui pateikti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projektus įgyvendinantieji teisės aktai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • ​Koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.
 • Koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais.
 • Koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą arba prireikus atlieka skaičiavimus ir prognozavimą.
 • Koordinuoja su stebėsena ir (ar) analize susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.
 • Koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą arba prireikus atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.
 • Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 • Koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su susijusiais sudėtingais klausimais.
 • Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą arba prireikus atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
 • Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą arba prireikus planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
 • Koordinuoja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.
 • Koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą arba prireikus prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.
 • Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 • Nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų, kiek tai susiję su struktūrinio padalinio funkcijomis.
 • Dalyvauja organizuojant ir vykdant Tarybos reguliuojamų įmonių patikrinimus pagal Departamentui priklausančių struktūrinių padalinių kompetenciją.
 • Dalyvauja rengiant metinę Tarybos veiklos ataskaitą pagal struktūrinio padalinio kompetenciją.
 • Bendradarbiauja su kitų institucijų, įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida siekiant išaiškinti ir tobulinti ekonominio reguliavimo, kainodaros priežiūros ir kitus principus.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:  


 • ​Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – ekonomika (arba);
 • studijų kryptis – verslas (arba);
 • studijų kryptis – vadyba (arba);
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – energetikos srityje;
 • darbo patirties trukmė – 5 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
 • kalba – anglų;
 • kalbos mokėjimo lygis – B2.