Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2018.06.01

Ramunė Zailskienė


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Rengia, teikia pastabas ir pasiūlymus šilumos bei reguliuojamų transporto sektoriaus maksimalių tarifų dydžių nustatymo kainodaros klausimais, siekiant tobulinti šių sektorių ekonominį reguliavimą.
• Rengia šilumos bei keleivių vežimo vietinio susisiekimo traukiniais ir vidaus vandenų transportu tarifų maksimalių dydžių nustatymo metodikų projektus, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.
• Esant reikalui, nagrinėja pateiktą ūkio subjektų medžiagą dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo traukiniais bei keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) didžiausių tarifų derinimo, rengia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiui, tam, kad būtų nustatyti tarifai, įvertinus būtinąsias sąnaudas.
• Tikrina šilumą ir karštą vandenį tiekiančių bendrovių pagal Komisijos patvirtintas metodikas pateiktus bazinių kainų skaičiavimų projektus, kad Komisijos posėdžiams būtų pateiktos argumentuotos pažymos ir nutarimų projektai šilumos bazinių ir karšto vandens kainų nustatymui ir derinimui, siekiant įgyvendinti Šilumos ūkio įstatymo reikalavimus nustatyti šilumos ir karšto vandens pagrįstas kainas, įvertinus tiekėjo būtinąsias sąnaudas.
• Kontroliuoja Komisijos reguliuojamų įmonių veiklą, prireikus organizuoja ir atlieka patikrinimus Komisijos reguliuojamose įmonėse, siekiant užtikrinti licencijuojamos veiklos sąlygų vykdymą.
• Atlieka šilumą tiekiančių bendrovių šilumos kainų analizę metinei veiklos ataskaitai parengti.
• Nagrinėja skundus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų, siekiant užtikrinti, kad licencijuotos įmonės tinkamai vykdytų licencijuojamos veiklos sąlygas ir nebūtų pažeidžiami vartotojų interesai.
• Rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei raštus šilumos bei reguliuojamo transporto sektoriaus kainodaros klausimais, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją.
• Siekiant vykdyti teisės aktais Komisijai pavestas funkcijas, išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dalyvauja nagrinėjant ginčus tarp reguliuojamų ūkio subjektų dėl skundžiamos įmonės veiklos ar neveikimo perduodant, laikant energiją, teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, ir teikia siūlymus rengiamoms Komisijos posėdžiui pažymoms bei nutarimo projektams.
• Pagal savo kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms šilumos kainų taikymo, šilumos apskaitos ir kitais klausimais, siekiant užtikrinti Komisijos patvirtintų metodikų įgyvendinimą ir suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius-ūkinius duomenis apie šilumos ūkį; rengia apibendrintas apžvalgas apie šilumos ūkio reguliavimo tendencijas, kad būtų perimta ir taikoma geroji užsienio šalių patirtis šilumos sektoriaus kainodaroje.
• Dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose tam, kad pristatytų Skyriaus išvadas bei nutarimų projektus.
• Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant tobulinti šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimo bei transporto metodikas.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti 3 metų darbo patirtį šilumos kainodaros bei transporto sektoriaus reguliavimo srityje.
• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Komisijos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.