Įeiti
Publikuoti: 2019-05-17. Atnaujinta: 2022-02-10

Ramunė Laukevičienė


​2022 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Užtikrinti ir organizuoti skyriaus darbą taip, kad asmenims pageidaujantiems gauti leidimą verstis nefasuotais naftos produktais ar suskystintomis naftos dujomis, ar leidimą elektros energetikos sektoriuje, pateiktų dokumentų nagrinėjimas ir leidimų išdavimas būtų vykdomas laiku arba kuo trumpesniais terminais.

2 užduotis: Užtikrinti Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka Tarybos posėdžiams kokybiškų, išsamių pažymų ir nutarimų projektų derinimą ir pateikimą skyriaus kompetencijos klausimais.

3 užduotis: Atlikti nuolatinę teisinio reguliavimo, susijusio su 1 užduotyje nurodytais leidimais, stebėseną. Apie pastebėtus teisinio reglamentavimo pasikeitimus ar galimas spragas informuoti Tarybos narius. Teikti pasiūlymus dėl reglamentavimo tobulinimo.​

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Studijų kryptis – biologija.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Darbo patirtis – viešojo administravimo srityje.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai. 
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų
 • Kalbos mokėjimo lygis – B2.