Įeiti
Publikuoti: 2020-09-28. Atnaujinta: 2023-03-03

Raimondas Balčiūnas


​​2023 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Užtikrinti savalaikį Tarybos 2023 m. veiklos plane Atliekų reguliavimo skyriui (toliau –Skyrius) nustatytų uždavinių vykdymą.

Vertinimo rodiklis: Tarybos 2023 m. veiklos plane nustatytais terminais turi būti įvykdyta ne mažiau kaip

85 proc. Skyriui nustatytų uždavinių.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Užtikrinti 2023 m. sausio 2 d. protokole Nr. O2E-1 nustatytų Tarybos protokolinių nutarimų:"5. Įpareigoti Tarybos Atliekų reguliavimo skyrių ir Šilumos ir vandens departamentą iki 2023 m. liepos 1 d. peržiūrėti Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo ir Po rūšiavimo likusių, perdirbti ir pakartotinai panaudoti netinkančių energetinę vertę turinčių komunalinių atliekų deginimo vienos tonos įkainio viršutinės ribos nustatymo metodikų suderinamumą. Įpareigoti Tarybos Atliekų reguliavimo skyrių iki 2023 m. liepos 1 d. peržiūrėti Po rūšiavimo likusių, perdirbti ir pakartotinai panaudoti netinkančių energetinę vertę turinčių komunalinių atliekų deginimo vienos tonos įkainio viršutinės ribos nustatymo metodikos 24 punkto nuostatas." vykdymą.

Vertinimo rodiklis: Tarybos protokoliniai pavedimai įvykdyti 100% laiku.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-07-01

3 užduotis: Atstovauti Tarybą WASTE-REG (WAREG) darbo grupės veikloje.

Vertinimo rodiklis: Parengtas pristatymas ir siūlymai, ir (ar) išvados Tarybos vadovybei apie atstovaujamos WASTE-REG (WAREG) darbo grupės veiklą ir (arba) bendradarbiavimą, iniciatyvas ir veiklos gaires.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

4 užduotis: Parengti priskirtas dokumentų valdymo sistemoje Avilys Skyriaus pažymas ir Tarybos nutarimų projektus dėl regioninės kainos nustatymo, atsižvelgiant į regioninių atliekų tvarkymo centrų (toliau – RATC) pateiktus regioninės kainos projektus teisės aktuose nustatytais terminais.

Vertinimo rodiklis: Parengta ne mažiau kaip 100 proc. priskirtų dokumentų valdymo sistemoje Avilys Skyriaus pažymų ir Tarybos nutarimo projektų regioninei kainai nustatyti ne vėliau kaip užduotyse ir teisės aktuose nustatytais terminais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

5 užduotis: Parengti priskirtas dokumentų valdymo sistemoje Avilys Skyriaus pažymas ir Tarybos nutarimų projektus dėl bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų po rūšiavimo likusių, perdirbti ir pakartotinai panaudoti netinkančių energinę vertę turinčių komunalinių atliekų deginimo vienos tonos įkainio viršutinės ribos nustatymo, atsižvelgiant į bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų pateiktus vienos tonos įkainio viršutinės ribos projektus teisės aktuose nustatytais terminais.

Vertinimo rodiklis: Parengta ne mažiau kaip 100 proc. priskirtų projektų valdymo sistemoje Avilys Skyriaus pažymų ir Tarybos nutarimo projektų vienos tonos įkainio viršutinei ribai nustatyti ne vėliau kaip užduotyse ir teisės aktuose nustatytais terminais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • ​Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Prireikus, rengia viešuosius pasitarimus su vartotojais ir reguliuojamomis įmonėmis kainodaros klausimais.
 • Koordinuoja struktūrinio padalinio dalyvavimą ginčų tarp bendro atliekų deginimo įrenginio, atliekų deginimo įrenginio valdytojų ir regioninių atliekų tvarkymo centrų dėl bendro atliekų deginimo įrenginio, atliekų deginimo įrenginio valdytojų taikomų komunalinių atliekų deginimo 1 t įkainių nagrinėjime išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka.
 • Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius - ūkinius duomenis apie reguliuojamą sektorių ir rengia apibendrintas apžvalgas apie sektoriaus reguliavimo tendencijas.
 • Dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose reguliavimo klausimais, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • ​Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – ekonomika (arba);
 • studijų kryptis – vadyba (arba);
 • studijų kryptis – verslas (arba);
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – finansų srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – 5 metai;
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – ekonomikos srityje;
 • darbo patirties trukmė – 5 metai;
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – 5 metai;
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;
 • darbo patirties trukmė – 5 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
 • kalba – anglų;
 • kalbos mokėjimo lygis – B2.