Įeiti
Publikuoti: 2014-01-30. Atnaujinta: 2023-03-03

Raimonda Žukauskaitė


2023 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Parengti 2023 metų Viešųjų pirkimų planą ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti plano suvestinę.

Vertinimo rodiklis: Parengtas 2023 metų Viešųjų pirkimų planas (sk.-1) ir teisės aktų nustatyta tvarka parengta suvestinė.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-01-31

2 užduotis: Parengti Žaliųjų pirkimų vykdymo gaires (strategiją), t. y. pagalbinę priemonę pirkimų iniciatoriams dėl žaliųjų reikalavimų taikymo jų inicijuojamuose viešuosiuose pirkimuose.

Vertinimo rodiklis: Parengtos Žaliųjų pirkimų vykdymo gairės (strategija), t. y. pagalbinė priemonė pirkimų iniciatoriams dėl žaliųjų reikalavimų taikymo jų inicijuojamuose viešuosiuose pirkimuose (sk-1).

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-04-30

3 užduotis: Pravesti vidinius mokymus pirkimų iniciatoriams dėl žaliųjų viešųjų pirkimų sampratos, žaliųjų reikalavimų taikymo.

Vertinimo rodiklis: Parengta metodinė medžiaga ir pravesti mokymai pirkimų inicitoriams apie žaliuosius viešuosius pirkimus, jų sampratą, žaliųjų reikalavimų taikymą.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-09-01

4 užduotis: Pravesti vidinius mokymus pirkimų iniciatoriams, komisijų nariams, už sutartis atsakingiems darbuotojams apie viešųjų pirkimų reglamentavimo naujas taisykles, siektinus rodiklius, susijusius su Viešųjų pirkimų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų pasikeitimais.

Vertinimo rodiklis: Parengta metodinė medžiaga ir pravesti vidiniai mokymai pirkimų iniciatoriams, komisijų nariams, už sutartis atsakingiems darbuotojams apie viešųjų pirkimų reglamentavimo naujas taisykles, siektinus rodiklius, susijusius su Viešųjų pirkimų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų pasikeitimais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-02-15

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas: 

 • Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 •  Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
 • studijų kryptis – teisė (arba) vadyba (arba) ekonomika (arba);
 • arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
 • darbo patirtis – viešųjų pirkimų srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai. 
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
 • kalba – anglų;
 • kalbos mokėjimo lygis – B2.