Įeiti
Publikuoti: 2017-05-09. Atnaujinta: 2022-02-10

Povilas Šalaševičius


2022 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Parengti Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių pakeitimo projektą įvertinus Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimus.

2 užduotis: Įvertinus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) pakeitimus, įsigaliojusius nuo 2022 m. sausio 1 d., parengti rekomendacijas/išaiškinimą dėl minėtų nuostatų taikymo.​

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 • Koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir koordinuoja susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia susijusius dokumentus.

 • Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais teisiniais klausimais nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais teisiniais klausimais, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.

 • Koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją.

 • Koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

 • Koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus.

 • Koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą arba prireikus vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus, koordinuoja teisinių išvadų rengimą arba prireikus rengia teisines išvadas.

 • Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 • Koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais.

 • Koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą arba prireikus prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

 • Koordinuoja, Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja arba dalyvauja su kitais Tarybos struktūriniais padaliniais nagrinėjant ginčus vadovaujantis Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklėmis ir teikia juos svarstyti Tarybos posėdžiui.

 • Skyriaus vedėjo pavedimu koordinuoja administracinių teisės pažeidimų ir reguliuojamos veiklos pažeidimų bylas bei esant poreikiui teikia jas nagrinėti atsakingiems asmenims.

 • Koordinuoja klausimus, susijusius su Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylomis ir esant poreikiui teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui, kad būtų užtikrinami raštvedybą ir archyvavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.

 • Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas tinkamas Skyriaus funkcijų vykdymas.

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:​


 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – teisė;
 • arba išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – teisės srityje;
 • darbo patirties trukmė – 4 metai.