Įeiti
Publikuoti: 2021-06-01. Atnaujinta: 2023-03-03

Pavelas Kujalis


2023 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Organizuoti VERT darbuotojams mokymus antikorupcinio sąmoningumo didinimo, lobistinės veiklos kontrolės, privačių interesų deklaravimo tematika.

Vertinimo rodiklis: Pravesti 3 mokymus.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-01

2 užduotis: Atlikti VERT darbuotojų privačių interesų deklaravimo kontrolę.

Vertinimo rodiklis: Per einamus metus atlikti visų darbuotojų 4 privačių interesų deklaravimo patikrinimai, neatitikimai ištaisyti.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-01

3 užduotis: Atlikti lobistinės veiklos VERT darbuotojų atžvilgiu priežiūrą.

Vertinimo rodiklis: Lobistinės veiklos atvejai atitinkamai deklaruoti. Pažeidimų nenustatyta.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

4 užduotis: Atlikti teisės aktų, reguliuojančių korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, pasikeitimų priežiūrą.

Vertinimo rodiklis: Neatitikčių nenustatyta.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31.

​Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 
 • ​Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 • Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
 • Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 • Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 • Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
 • Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
 • Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
 • Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
 • Rengia, atnaujina ir įgyvendina kovos su korupcija programą ir šios programos įgyvendinimo priemonių planą.
 • Atlieka Tarybos kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą bei kasmet rengia ir teikia šios programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo rezultatus.
 • Atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės Tarybos veiklos srityse nustatymą bei Tarybos norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.
 • Atlieka Tarybos skyrių priimtų sprendimų planinius ir neplaninius patikrinimus.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 • Funkcijos patvirtintos 2021.12.29 „Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingų subjektų pavyzdinių nuostatų ir pareigybės aprašymo patvirtinimo"“ Nr.: Nr. 1155.
 • Organizuoja ir (ar) vykdo teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) tyrimą arba dalyvauja juos tiriant.
 • Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir (ar) atlieka Tarybos atsparumo korupcijai lygio nustatymą.
 • Tvarko ir (ar) nagrinėja vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautą informaciją apie pažeidimus, renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis, susijusius su gautų pranešimų skaičiumi, ir sistemina tų duomenų nagrinėjimo rezultatus.
 • Organizuoja ir (ar) atlieka Tarybos darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei viešųjų ir privačių interesų derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną.
 • Sudaro pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašą arba organizuoja jo sudarymą, taip pat dalyvauja ir teikia nuomonę personalo formavimo procedūrose, vertinat iš Specialiųjų tyrimų tarnybos gautą informaciją apie asmenį.
 • Organizuoja ir (ar) rengia mokymus, orientuotus į Tarybos darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo stiprinimą.
 • Prižiūri viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų atžvilgiu vykdomos lobistinės veiklos deklaravimą ir vykdo šios veiklos kontrolę.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


 • ​išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – teisė;
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – korupcijos prevencijos srityje;
 • darbo patirties trukmė – 2 metai.