Įeiti
Publikuoti: 2021-06-01. Atnaujinta: 2021-06-01

Pavelas Kujalis


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • Apdoroja su korupcijos prevencija susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su korupcijos prevencija susijusios informacijos apdorojimą.

 • Atlieka planinius ir neplaninius patikrinimus korupcijos prevencijos aspektu bei kitas su korupcijos prevencija susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja patikrinimų bei kitų su korupcijos prevencija susijusių veiklų atlikimą.

 • Bendradarbiauja ir keičiasi informacija, susijusia su korupcijos prevencija ir jos užtikrinimu, su kitais Tarybos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis arba prireikus koordinuoja šį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija.

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 • Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl korupcijos prevencijos veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl korupcijos prevencijos veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

 • Planuoja patikrinimus bei kitas su korupcijos prevencija susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja patikrinimų bei kitų su korupcijos prevencija susijusių veiklų planavimą.

 • Prižiūri su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

 • Rengia ir teikia informaciją su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su korupcijos prevencija susijusiais klausimais.

 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl korupcijos prevencijos arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl korupcijos prevencijos rengimą.

 • Organizuoja ir dalyvauja rengiant, atnaujinant ir įgyvendinant kovos su korupcija programą ir šios programos įgyvendinimo priemonių planą.

 • Atlieka Tarybos kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą bei kasmet rengia ir teikia šios programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo rezultatus.

 • Atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės Tarybos veiklos srityse nustatymą bei  Tarybos norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.

 • Vykdo Tarybos darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo kontrolę bei stebėseną.

 • Užtikrina Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų vykdymą, administruoja Taryboje įdiegtus vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus, nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus, atlieka kitas kompetentingo subjekto funkcijas, apibrėžtas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše.

 • Pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Tarybos veikla susijusius pavedimus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius rekalavimus:

 • Turėti aukštąjį teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.

 • Turėti 2 metų darbo patirtį korupcijos prevencijos srityje arba 3 metų teisinio darbo patirtį.

 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).

 • Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Energetikos ministro įsakymus, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su korupcijos prevencijos ir kontrolės sritimi, tarnybinės atsakomybės ir darbo pareigų pažeidimų nagrinėjimo klausimais.

 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sugebėti analizuoti teisės aktus, įžvelgti problemas, jas įvertinti ir savarankiškai priimti sprendimus.