Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2020.05.07

Paulius Blažys


2020 m. einamosios užduotys:
 
1. Parengti Pajėgumų aukciono dalyvių pasiūlymų didžiausiosios kainos nustatymo metodikos projektą ir pateikti tvirtinti Tarybos posėdyje Elektros energetikos įstatyme nustatytais terminais.
2.Atstovauti Tarybos poziciją ACER/CEER CACM TF, FCA TF, Capacity Mechanism TF, Nacionalinės elektros tinklo kodeksų įgyvendinimo tarpinstitucinės darbo grupės susitikimų ir (ar) telefoninėse konferencijose, ir pateikti raštu tiesioginiam vadovui dalyvavimo rezultatus.
3. Pateikti pastabas ir (ar) patvirtinti / suderinti Tarybos posėdyje tinklų kodeksuose, kituose teisės aktuose, Tarybos veiklos plane ir (ar) duomenų valdymo sistemoje „Avilys“ nustatytais terminais įgyvendinamuosius teisės aktus, darbuotojui priskirtus duomenų valdymo sistemoje „Avilys“.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Vykdo Europos Sąjungos teisės aktų (direktyvų, reglamentų, tinklų kodeksų ir kt.) gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriuose nuostatų įgyvendinimą, atsižvelgiant į nacionalinę specifiką.
• Bendradarbiauja su kitų šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis Baltijos regiono elektros energetikos ir gamtinių dujų rinkos formavimo klausimais.
• Pagal Skyriui priskirtą kompetenciją nagrinėja elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių pateiktų tarpvalstybinių infrastruktūros investicijų projektus, teikia pažymas ir nutarimų projektus dėl šių projektų sąnaudų paskirstymo Tarybos posėdžiams.
• Analizuoja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę.
• Atstovauja Tarybos pozicijai Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) ir Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) darbo grupių veikloje, siekiant bendradarbiauti su ES šalių reguliavimo institucijomis.
• Pagal poreikį atlieka gamtinių dujų ir elektros energetikos didmeninės rinkos prekybos biržoje bei pagal dvišalius sandorius analizes.
• Pagal poreikį atlieka gamtinių dujų ir elektros energetikos didmeninės rinkos priežiūrą ir vykdo tyrimus, atlieka analizes, siekiant nustatyti galimus piktnaudžiavimo ir manipuliavimo rinka pažeidimus.
• Pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja vykdant elektros energetikos ir gamtinių dujų rinkų tyrimus.
• Pagal Skyriaus kompetenciją kartu su kitais struktūriniais padaliniais teikia statistinę ir kitą informaciją, reikalingą ACER ir CEER institucijoms.
• Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Tarybai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.
• Pagal poreikį atlieka elektros energetikos sektoriaus įmonių planinius ir neplaninius patikrinimus bei teikia išvadas dėl elektros energetikos sektoriaus įmonių veiklos atitikties teisės aktų reikalavimams.
• Pagal poreikį atstovauja Tarybai, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.
• Rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Esant reikalui dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
• Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.
• Atsako už parengtų dokumentų turinį, konfidencialios informacijos slaptumą, siekiant užtikrinti Skyriaus nuostatų laikymąsi.
• Dalyvauja rengiant informaciją, susijusią su metine ataskaita Europos Komisijai, siekiant įgyvendinti ES teisės aktų nuostatas.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį ekonominės analizės srityje.
• Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.
• Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dalykinius raštus ir kitus dokumentus.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).