Įeiti
Publikuoti: 2014-01-30. Atnaujinta: 2022-09-02

Paulius BlažysValstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • ​Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais.
 • Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą arba prireikus atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
 • Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą arba prireikus planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
 • Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.
 • Koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą arba prireikus prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.
 • Koordinuoja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.
 • Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus, susijusius dokumentus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 • Koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.
 • Koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais.
 • Koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą arba prireikus atlieka skaičiavimus ir prognozavimą.
 • Koordinuoja su stebėsena ir (ar) analize susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 • Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės.
 • Vykdo Europos Sąjungos teisės aktų (Direktyvos (ES) 2019/944, Reglamento (ES) 2019/943, ES elektros energijos rinkos tinklų kodeksų ir kt.) elektros energetikos ir gamtinių dujų sektoriuose nuostatų įgyvendinimą, analizuoja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę, atsižvelgiant į nacionalinę specifiką.
 • Bendradarbiauja su kitų šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis Baltijos regiono elektros energetikos ir gamtinių dujų rinkos formavimo klausimais ir atstovauja Tarybos poziciją Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) ir Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) darbo grupių veikloje, siekiant bendradarbiauti su ES šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis.
 • Pagal Skyriui priskirtą kompetenciją nagrinėja elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių pateiktų tarpvalstybinių infrastruktūros investicijų projektus, teikia pažymas ir nutarimų projektus dėl šių projektų sąnaudų paskirstymo Tarybos posėdžiams.
 • Atlieka elektros energetikos ir gamtinių dujų didmeninės rinkos priežiūrą ir vykdo sudėtingus tyrimus, atlieka prekybos biržoje bei pagal dvišalius sandorius analizes, siekiant nustatyti galimus piktnaudžiavimo ir (ar) manipuliavimo rinka pažeidimus.
 • Atlieka elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių planinius ir neplaninius patikrinimus ir pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja vykdant elektros energetikos ir gamtinių dujų rinkų sudėtingus tyrimus bei teikia išvadas dėl elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių veiklos atitikimo teisės aktų reikalavimams.
 • Pagal Skyriui priskirtą kompetenciją nagrinėja elektros energetikos sektoriaus sistemos adekvatumo klausimus, teikia pažymas ir nutarimų projektus dėl prarastos apkrovos vertės, patikimumo standarto tvirtinimo Tarybos posėdžiams.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 
Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • ​Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – ekonomika (arba);
 • studijų kryptis – verslas (arba);
 • studijų kryptis – matematika (arba);
 • studijų kryptis – teisė;
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – analitinio darbo patirtis;
 • darbo patirties trukmė – 4 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
 • kalba – anglų;
 • kalbos mokėjimo lygis – B2.