Įeiti
Publikuota: 2019.07.05. Atnaujinta: 2019.07.05

Nijolė Petrūnaitienė


Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

• Renka sistemina ir kaupia, apdoroja informaciją apie Skyriaus pareigūnų surašytų privalomų vykdyti nurodymų vykdymą.
• Vykdo Skyriaus nagrinėjamų skundų ir ginčų terminų stebėseną ir rengia suvestines ataskaitas.
• Sudaro ir kasmet atnaujina Skyriaus kontroliuojamų ūkio subjektų, energetikos objektų bei ūkio subjektų, tikrinamų pagal atitikties deklaracijas, energetikos įrenginių sąrašus.
• Informuoja ūkio subjektus, kuriems taikomos energetikos įrenginių priežiūros atitikties deklaracijos ir nurodo atitikties deklaracijų pateikimo terminus;
• Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų duomenis suveda į dokumentų valdymo sistemoje esančias daugiabučių namų korteles.
• Sukelia ir atnaujina duomenis apie pastatų šildymo sistemas ir pastatų oro kondicionavimo sistemas.
• Rengia Skyriaus surašytų administracinių nusižengimų protokolų suvestinę, renka , sistemina, kaupia duomenis reikalingus Skyriaus veiklos ataskaitai parengti.
• Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus nutolusioje darbo vietoje reikalingų įsigyti prekių, paslaugų ar darbų.
• Peržiūri ir registruoja Skyriaus nutolusioje darbo vietoje gautą korespondenciją (raštus, pasiūlymus, prašymus, skundus ir kitus dokumentus) bei teikia ją Skyriaus vedėjui.
• Tvarko Skyriaus nutolusioje darbo vietoje pagal Dokumentacijos planą priskirtas bylas, užtikrina tinkamą bylų apskaitą ir jų saugojimą.
• Skyriaus sekretoriaus, atliekančio bendras funkcijas, atostogų, ligos ar kitais nebuvimo darbe atvejais, atlieka jo pareigas.
• Pagal kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus.

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.
• Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje.
• Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorius.
• Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
• Būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų saugojimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.
• Gerai mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.