Įeiti
Publikuoti: 2019-07-05. Atnaujinta: 2021-09-09

Nijolė Petrūnaitienė


Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

• Renka sistemina ir kaupia, apdoroja informaciją apie Skyriaus pareigūnų surašytų privalomų vykdyti nurodymų vykdymą.

• Vykdo Skyriaus nagrinėjamų skundų ir ginčų terminų stebėseną ir rengia suvestines ataskaitas.

• Sudaro ir kasmet atnaujina Skyriaus kontroliuojamų ūkio subjektų, energetikos objektų bei ūkio subjektų, tikrinamų pagal atitikties deklaracijas, energetikos įrenginių sąrašus.

• Informuoja ūkio subjektus, kuriems taikomos energetikos įrenginių priežiūros atitikties deklaracijos ir nurodo atitikties deklaracijų pateikimo terminus;

• Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų duomenis suveda į dokumentų valdymo sistemoje esančias daugiabučių namų korteles.

• Sukelia ir atnaujina duomenis apie pastatų šildymo sistemas ir pastatų oro kondicionavimo sistemas.

• Rengia Skyriaus surašytų administracinių nusižengimų protokolų suvestinę, renka , sistemina, kaupia duomenis reikalingus Skyriaus veiklos ataskaitai parengti.

• Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus nutolusioje darbo vietoje reikalingų įsigyti prekių, paslaugų ar darbų.

• Peržiūri ir registruoja Skyriaus nutolusioje darbo vietoje gautą korespondenciją (raštus, pasiūlymus, prašymus, skundus ir kitus dokumentus) bei teikia ją Skyriaus vedėjui.

• Tvarko Skyriaus nutolusioje darbo vietoje pagal Dokumentacijos planą priskirtas bylas, užtikrina tinkamą bylų apskaitą ir jų saugojimą.

• Skyriaus sekretoriaus, atliekančio bendras funkcijas, atostogų, ligos ar kitais nebuvimo darbe atvejais, atlieka jo pareigas.

• Pagal kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus.

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.

• Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje.

• Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorius.

• Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

• Būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų saugojimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.

• Gerai mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.