Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2018.06.01

Mindaugas Bernotas


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Rengia, teikia pastabas ir pasiūlymus šilumos kainodaros klausimais, siekiant tobulinti šių sektorių ekonominį reguliavimą.
• Rengia, teikia pastabas ir pasiūlymus investicijų derinimo klausimais, siekiant tobulinti šių sektorių ekonominį reguliavimą.
• Nagrinėja šilumos tiekėjų pateiktus investicinius projektus pagal Komisijos patvirtintą energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašą, atlieka finansinį investicinių projektų pagrindimą ir ekonominį projektų įvertinimą, siekiant nustatyti šilumos ir karšto vandens tiekėjų investicijų efektyvumą, atsiperkamumą bei įtaką kainai.
• Rengia ir teikia Komisijos posėdžiams argumentuotas pažymas ir nutarimų projektus investicijų derinimui tam, kad būtų įgyvendinti Šilumos ūkio įstatymo reikalavimai.
• Kontroliuoja taupymo programų vykdymą, siekiant įvertinti centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens tiekėjų veiklos efektyvumą.
• Kontroliuoja Komisijos reguliuojamų įmonių veiklą, prireikus organizuoja ir atlieka patikrinimus Komisijos reguliuojamose įmonėse, siekiant užtikrinti licencijuojamos veiklos sąlygų vykdymą.
• Nagrinėja skundus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų, siekiant užtikrinti, kad licencijuotos įmonės tinkamai vykdytų licencijuojamos veiklos sąlygas ir nebūtų pažeidžiami vartotojų interesai.
• Rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei raštus šilumos sektoriaus investicijų derinimo klausimais, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją.
• Siekiant vykdyti teisės aktais Komisijai pavestas funkcijas, išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dalyvauja nagrinėjant ginčus tarp reguliuojamų ūkio subjektų dėl skundžiamos įmonės veiklos ar neveikimo perduodant, laikant energiją, teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, ir teikia siūlymus rengiamoms Komisijos posėdžiui pažymoms bei nutarimo projektams.
• Pagal savo kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms, siekiant užtikrinti Komisijos patvirtintų metodikų įgyvendinimą ir suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant ūkinius duomenis apie šilumos ūkį; rengia apibendrintas apžvalgas apie šilumos ūkio reguliavimo tendencijas,kad būtų perimta ir taikoma geroji užsienio šalių patirtis šilumos sektoriaus kainodaroje.
• Dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose tam, kad pristatytų Skyriaus išvadas bei nutarimų projektus.
• Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant tobulinti šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimo metodikas ir investicijų derinimo tvarką.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


• Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti 3 metų darbo patirtį šilumos kainodaros srityje bei darbo patirties, rengiant ir vertinant investicinius projektus šilumos sektoriui.
• Mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisijos) nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Komisijos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.