Įeiti
Publikuota: 2021.01.04. Atnaujinta: 2021.01.04

Martynas Maksimovas


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 

  • Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
  • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
  • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
  • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
  • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
  • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
  • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
  • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
  • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Pagal struktūrinio padalinio kompetenciją rengia Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ir Reguliavimo apskaitos sistemos patikros technines užduotis.
  • Koordinuoja ar dalyvauja rengiant reguliuojamų sektorių subjektų apskaitos atskyrimo taisykles ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų sąvadą, taip pat sąnaudų paskirstymo taisykles bei su sąnaudų apskirstymu susijusių reikalavimų sąvadą.
  • Organizuoja licencijuojamų šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių įmonių finansinio pajėgumo vertinimą, Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo tobulinimą.
  • Koordinuoja šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių įmonių finansinių, techninių ir ekonominių veiklos metinių rodiklių kaupimą bei analizę ir veiklos efektyvumo lyginamosios analizės rodiklių, reikalingų vidutinės svertinės kapitalo kainos (WACC) skaičiavimui nustatymą bei Investicijų gražos normos nustatymo metodikos ir Lyginamosios analizės aprašų tobulinimą.
  • Pagal struktūrinio padalinio kompetenciją kontroliuoja Tarybos reguliuojamų įmonių veiklą, prireikus dalyvauja ir atlieka patikrinimus Tarybos reguliuojamose įmonėse.
  • Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius - ūkinius duomenis apie reguliuojamą sektorių; rengia apibendrintas apžvalgas apie sektoriaus reguliavimo tendencijas, kad būtų perimta ir taikoma geroji užsienio šalių patirtis sprendžiant reguliuojamo sektoriaus teisinius bei ekonominius klausimus.
  • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

  • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
  • Studijų kryptis – ekonomika (arba) verslas (arba) vadyba.
  • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
  • Darbo patirtis – finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse.
  • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai. 
  • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų.
  • Kalbos mokėjimo lygis – B2.