Įeiti
Publikuoti: 2021-01-04. Atnaujinta: 2022-02-10

Martynas Maksimovas


2023 m. metinės veiklos užduotys:​

1 užduotis: Užtikrinti, kad 2023 m. veiklos plane numatytais terminais Tarybos posėdžiui būtų pateiktas nutarimo projektas dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros (šilumos energijos, gamtinių dujų, elektros ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuose) techninės užduoties patvirtinimo ar galiojimo pratęsimo.

Vertinimo rodiklis: Tarybos posėdžiui pateiktas nutarimo projektas dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros (šilumos energijos, gamtinių dujų, elektros ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuose) techninės užduoties patvirtinimo ar galiojimo pratęsimo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-03-31

2 užduotis: Užtikrinti, kad 2023 m. veiklos plane numatytais terminais būtų parengtas Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimo projektas

Vertinimo rodiklis: Parengtas Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimo projektas

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29

3 užduotis: Užtikrinti, kad 2023 m. veiklos plane numatytais terminais būtų parengtas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų lyginamosios analizės aprašo pakeitimo projektas

Vertinimo rodiklis: Parengtas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų lyginamosios analizės aprašo pakeitimo projektas

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29

4 užduotis: Užtikrinti, kad pagal Tarybos 2023 m. veiklos planą laiku ir kokybiškai, Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka būtų parengti, suderinti ir pateikti Tarybos posėdžiui Ekonominės analizės skyriaus veiklos kompetencijai priskirti projektai.

Vertinimo rodiklis: Dėl nepakankamai išsamiai išnagrinėto klausimo, nepakankamos sprendimui priimti informacijos ir duomenų pateikimo pažymoje, netinkamai paruošto sprendimo projekto atidėtų klausimų svarstymų Tarybos posėdžiuose santykis su visų pateiktų sprendimų projektų skaičiumi – iki 10 proc.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 

 • Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Pagal struktūrinio padalinio kompetenciją rengia Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ir Reguliavimo apskaitos sistemos patikros technines užduotis.
 • Koordinuoja ar dalyvauja rengiant reguliuojamų sektorių subjektų apskaitos atskyrimo taisykles ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų sąvadą, taip pat sąnaudų paskirstymo taisykles bei su sąnaudų apskirstymu susijusių reikalavimų sąvadą.
 • Organizuoja licencijuojamų šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių įmonių finansinio pajėgumo vertinimą, Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo tobulinimą.
 • Koordinuoja šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių įmonių finansinių, techninių ir ekonominių veiklos metinių rodiklių kaupimą bei analizę ir veiklos efektyvumo lyginamosios analizės rodiklių, reikalingų vidutinės svertinės kapitalo kainos (WACC) skaičiavimui nustatymą bei Investicijų gražos normos nustatymo metodikos ir Lyginamosios analizės aprašų tobulinimą.
 • Pagal struktūrinio padalinio kompetenciją kontroliuoja Tarybos reguliuojamų įmonių veiklą, prireikus dalyvauja ir atlieka patikrinimus Tarybos reguliuojamose įmonėse.
 • Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius - ūkinius duomenis apie reguliuojamą sektorių; rengia apibendrintas apžvalgas apie sektoriaus reguliavimo tendencijas, kad būtų perimta ir taikoma geroji užsienio šalių patirtis sprendžiant reguliuojamo sektoriaus teisinius bei ekonominius klausimus.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Studijų kryptis – ekonomika (arba) verslas (arba) vadyba.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Darbo patirtis – finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai. 
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų.
 • Kalbos mokėjimo lygis – B2.