Įeiti
Publikuota: 2015.03.27. Atnaujinta: 2020.04.23

Marta Vorobjova-Derkač


2020 m. einamosios užduotys:

1. Tikrinti ir analizuoti dujų įmonių kainų skaičiavimus, teikti siūlymus ir rengti medžiagą Tarybos posėdžiams dėl reguliuojamų dujų kainų nustatymo/koregavimo.

2. Pateikti viešajai konsultacijai dokumentą dėl Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ teikiamų paslaugų kainų struktūroje 2021 metų tarifų periodui taikytinų daugiklių, sezoninių koeficientų ir nuolaidų, vadovaujantis 2017 m. kovo 16 d. Europos Komisijos Reglamento (ES) 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas, reikalavimais.

3. Derinti gamtinių dujų įmonių pateiktus investicijų projektus bei bendruosius investicijų sąrašus.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Pagal Tarybos patvirtintą metodiką skaičiuoja ir koreguoja reguliuojamų gamtinių dujų kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas, rengia pažymas ir nutarimo projektus Tarybos posėdžiams, siekiant nustatyti gamtinių dujų paslaugų būtinąsias sąnaudas ir jomis pagrįstas kainas.

• Nagrinėja, tikrina, perskaičiuoja gamtinių dujų įmonių pateiktus konkrečių gamtinių dujų kainų skaičiavimų projektus, rengia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams, siekiant patikrinti ir nustatyti, ar gamtinių dujų kainos, suskaičiuotos pagal metodikos reikalavimus, yra teisingos bei nediskriminuoja vartotojų.

• Tikrina, ar gamtinių dujų įmonių pateikta medžiaga atitinka turinį, formą ir pateikimo tvarką reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, prireikus surenka papildomą dokumentaciją, siekiant nustatyti informacijos patikimumą, teisingumą ir pagrįstumą.

• Rengia valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos ir jos pakeitimo projektus ir teikia Tarybai juos tvirtinti. Tobulina šią metodiką bei kontroliuoja jos taikymą.

• Vertina Europos Sąjungos institucijų, kitų ES šalių narių reguliavimo institucijų parengtus dokumentus susijusius su gamtinių dujų kainų nustatymu.

• Dalyvauja rengiant gamtinių dujų sektoriaus veiklą reglamentuojančias taisykles ir kitus teisės aktus, siekiant tobulinti reguliuojamų kainų skaičiavimo principus, teikia pastabas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų.

• Analizuoja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl Europinių teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę.

• Analizuoja gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikras ir reguliavimo apskaitos sistemos patikras, metinę finansinę atskaitomybę, audito išvadas, kitus Tarybos reguliuojamų gamtinių dujų įmonių veiklos rodiklius ir rengia išvadas Skyriaus vedėjui, kad būtų nustatytos reguliuojamų gamtinių dujų kainų ir paslaugų būtinosios sąnaudos.

• Vykdo energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo veiklos parduodant ir įsigyjant suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinajai veiklai užtikrinti reikalingą minimalų metinį dujinamų gamtinių dujų kiekį ir suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo priežiūrą.

• Vykdo ES teisės aktų gamtinių dujų sektoriuje nuostatų įgyvendinimo monitoringą bei bendradarbiauja su kitų šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis Baltijos regiono gamtinių dujų rinkos formavimo klausimais.

• Vertina dujų įmonių pateiktus investicijų projektus, 10 metų perdavimo ir skirstymo tinklo plėtros planus ir teikia pasiūlymus dėl investicijų projektų bei planų vertinimo, siekiant įgyvendinti Energetikos įstatymo bei Gamtinių dujų įstatymo kainodaros reikalavimus.

• Prireikus dalyvauja dujų įmonių patikrinimuose, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.

• Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui, kad būtų užtikrintas tinkamas dokumentų Skyriaus veiklos klausimais tvarkymas.

• Dalyvauja rengiant metinių Skyriaus veiklos ataskaitų, gamtinių dujų tranzito ataskaitų, gamtinių dujų rinkos ataskaitų Europos Komisijai projektus.

• Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus pagal kompetenciją.

• Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.

• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jiems prilygintą išsilavinimą.

• Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį ekonominės analizės srityje.

• Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.

• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).

• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.