Įeiti
Publikuoti: 2020-01-30. Atnaujinta: 2020-01-30

Marius Jurkevičius


Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar koleginį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų įsigijimo ir eksploatavimo tvarką bei apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą, bei mokėti juos taikyti praktikoje.
 • Žinoti  LAN ir WAN kompiuterinių tinklų kūrimo standartus, valdymo bei priežiūros metodus.
 • Išmanyti elektroninės informacijos saugos principus ir būti susipažinęs su bendraisiais elektroninės saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais.
 • Turėti kompiuterinių tinklų kūrimo ir administravimo žinių pagrindus, patirties dirbant su duomenų perdavimo įranga, kompiuterine technika, operacinėmis sistemomis bei kompiuterinių tinklų valdymo technologijomis.
 • Gebėti diegti Microsoft Windows operacines sistemas (OS) ir taikomąsias programas.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, norminių teisės aktų rengimo taisykles.

   
  Darbuotoja atlieka šias funkcijas:
 • Administruoja programinę įrangą, skirtą kompiuterinių tinklų stebėjimui ir valdymui, užtikrindamas nepertraukiamą bei korektišką jos veikimą.
 • Prižiūri LAN (Local Area Network) ir WAN (Wide Area Network), vykdo jų stebėseną, analizuoja jų apkrovimą užtikrina sistemų darbą.
 • Įgyvendina kompiuterinių tinklų saugumą užtikrinančias priemones, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl šių priemonių tobulinimo.
 • Planuoja kompiuterinių tinklų plėtrą, rengia kompiuterinių tinklų infrastruktūros vystymo projektus, vykdo jų priežiūrą.
 • Atsako už būtinos apimties ir periodiškumo kompiuterinio tinklo aktyvinės įrangos konfigūravimo parametrų kopijavimą ir, esant poreikiui, atstatymą.
 • Vykdo reguliarų kompiuterinių tinklų dokumentacijos atnaujinimą, rengia naujos dokumentacijos projektus.
 • Ruošia ir prižiūri Tarybos kompiuterizuotas darbo vietas (toliau – KDV) analizuoja Tarybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pateiktus pageidavimus ir pasiūlymus, rengia pasiūlymus sistemų tobulinimui pagal šios pareigybės kompetenciją ir teikia juos Skyriaus vedėjui.
 • Diegia, atnaujina KDV sisteminę programinę įrangą (OS, „Microsoft Office" paketą, antivirusines programas, tvarkykles ir kt.), testuoja įdiegtą įrangą ir užtikrina jos stabilų veikimą.
 • Yra atsakingas už Taryboje naudojamą kompiuterinę, organizacinę ir tinklo įrangą. Atsako už naujos įrangos priėmimą ir įforminimą bei įrangos perdavimą, pripažinimą netinkama naudoti, perdavimą utilizavimui, dalyvauja Tarybos turimo IT turto inventorizacijose.
 • Nustato bei registruoja KDV ir kompiuterių tinklo įrangos gedimo faktą ir dalyvauja gedimų šalinime sutartyse nustatyta tvarka.
 • Administruoja Tarybos KDV naudotojus.
 • Prižiūri, kaip Tarybos struktūriniuose padaliniuose yra naudojama kompiuterinė įranga, kontroliuoja, kad su darbuotojams pateikta kompiuterine įranga būtų atliekami tik tiesiogiai su jų pareigų vykdymu susiję darbai.
 • Apmoko Tarybos struktūrinių padalinių darbuotojus teisingai naudoti kompiuterinę įrangą, konsultuoja juos taikomosios programinės įrangos naudojimo, kitais kompiuterizuotų informacinių paslaugų klausimais.
 • Pagal Tarybos poreikius rengia teisės aktų projektus, kitus dokumentus kompiuterinei, organizaciniai technikai bei programinei įrangai įsigyti, siekiant užtikrinti pirkimo organizavimą pagal teisės aktų reikalavimus.
 • Atlieka Skyriaus kompetencijai priklausančių sutarčių priežiūrą.
 • Registruoja ir nagrinėja KDV ir kompiuterių tinklo įrangos gedimų faktą, priežastis, imasi priemonių juos pašalinti, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas IT funkcionavimas darbo vietose.
 • Kontroliuoja Taryboje naudojamos programinės įrangos licencijų galiojimą ir legalumą.
 • Organizuoja Tarybos darbuotojų supažindinimą su naudojamų informacijos apdorojimo priemonių naudojimosi tvarkos aprašu pasirašytinai, konsultuoja Tarybos darbuotojus IT klausimais.
 • Užtikrina posėdžių įrangos (garso, vaizdo) korektišką veikimą, vaizdo medžiagos sukėlimą į serverį, garso įrašų perkėlimą į serverį ir saugojimą.
 • Tarybos darbuotojų paskirų sukūrimas aktyviame kataloge, dokumentų valdymo sistemoje „Avilys", SharePoint, Office365 pašto konfigūravimas.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.
 • Rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją bei teikia išvadas dėl norminių teisės aktų projektų, atsiųstų derinimui su Taryba pagal Skyriaus kompetenciją.
 • Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.