Įeiti
Publikuoti: 2020-09-29. Atnaujinta: 2020-09-29

Marekas Močiulskis


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 

 • Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 • Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
 • Teikia metodinę pagalbą projektų valdymo klausimais visame projekto cikle: inicijavime, planavime, įgyvendinime ir baigimo procedūrose.
 • Stebi projektų įgyvendinimo terminus ir eigą, fiksuoja ir vertina tarpinius ir galutinius projektų įgyvendinimo rezultatus.
 • Teikia informaciją apie tarpinius ir galutinius projektų įgyvendinimo rezultatus ir projekto įgyvendinimo problematiką.
 • Vykdo geros projektų valdymo praktikos sklaidą Taryboje ir kitose institucijose bei įstaigose.
 • Bendradarbiauja su institucijomis, susijusiomis su Tarybos vykdomais ir (arba) būsimais projektais pagal dalykinę sritį.
 • Stebi ir analizuoja pavestus priskirtos veiklos srities procesus, vadovaudamasis Tarybos strateginėmis nuostatomis.
 • Stebi naujienas, susijusias su pasauliniu projektų ir procesų valdymo bei kitų pažangių veiklos valdymo metodų vystymusi, dalyvauja su skyriaus veikla susijusiuose renginiuose ir pristato naujoves Taryboje.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – ekonomika.
 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Darbo patirtis – analitinio darbo patirtis.
 •  Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai. 
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų.
 • Kalbos mokėjimo lygis – B1.