Įeiti
Publikuoti: 2022-08-01. Atnaujinta: 2022-08-01

Mantas Valužis


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • ​atlieka elektros energetikos ir gamtinių dujų didmeninės rinkos prekybos biržoje bei pagal dvišalius sandorius analizes bei su jais susijusius skaičiavimus ir teikia jų išvadas Skyriaus vedėjui ir (ar) Tarybos vadovybei;
 • pagal poreikį renka, sistemina, analizuoja ir teikia informaciją Skyriaus darbuotojams dėl elektros energetikos ir gamtinių dujų didmeninės rinkos ir energetikos sistemos duomenų;
 • bendradarbiauja su kitų šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, operatoriais, rinkos dalyviais Baltijos regiono elektros energetikos ir gamtinių dujų rinkos vystymo klausimais;
 • dalyvauja Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) ir Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) priskirtų specialistų darbo grupių veikloje;
 • dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai;
 • atsako už parengtų dokumentų turinį, konfidencialios informacijos slaptumą, siekiant užtikrinti Skyriaus nuostatų laikymąsi;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.
 
Darbuotojui keliami šie specialūs reikalavimai:

 • ​turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį matematikos arba informatikos, arba inžinerijos, arba fizinių, ar technologijos mokslų studijų krypčių grupių arba ekonomikos, arba vadybos, arba verslo, arba finansų krypčių išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą nežemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dalykinius raštus ir kitus dokumentus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).